wijlen Dr. J. ab Utrecht Dresselhuis werd een circulaire met daarbij een inschrijvings- lijst verspreid. Het doel was om vrienden en vereerders op te roepen het plan financieel te ondersteunen. De commissie bestond uit J. Fransen van de Putte, lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal, dr. E. Moll, scriba van het bestuur van de Classis Goes van de Nederlandse Hervormde Kerk en J. Persant Snoep, geneesheer te Wolphaarts- dijk en persoonlijk vriend van dominee Dresselhuis. Eénig was Dresselhuis, nederig van geest, gaarne weldoende, overal licht verspreidende, met zeldzame talenten onver moeid werkzaam voor al wat edel en goed, voor al wat rein en waarachtig is, zo lezen we in deze circulaire. Bij een aantal mensen was er weerstand tegen het idee om een gedenkteken op te richten. Men beschouwde het als onge paste persoonsverheerlijking. Toch waren er voldoende voorstanders om het plan te bekostigen en ten uitvoer te brengen. Op zaterdag 1 november 1862, de dag van de onthulling, kwam een groot aantal vrienden en vereerders opnieuw in Wolphaartsdijk bijeen. Het gewenschte oogenblik der onthulling was eindelijk daar. Toen de feestgenooten rondom het gedenkteeken geschaard waren, hief het koor van onderwijzers andermaal een lied aan: "De sluijer vall'! De sluijer vall'! De naam des eed'len blinke! En door arduin en marmer zal die naam bij 't nakroost klinken."Het omhulsel viel en Dr. E. Moll, predikant te Goes, begroette de eenvoudig schoone gedenkzuil met eenige, weinige, kernachtige woorden, waarop de zangers vervolgden: "Zoo wordt verdienste en deugd op aard gekroond, gezegend en bewaard! 10) Het monument Het gedenkteken in neo-classicistische trant is op een vierkant grondvlak opge bouwd uit een hardstenen blokvormig voetstuk. Hierop is een obelisk-vormig bovenstuk geplaatst, aan de vier zijden voorzien van marmeren platen. Op de frontplaat: Aan dr. J. ab Utrecht Dresselhuis door zijne vrienden en vereerders. Op de plaat aan de linkerzijde zijn geboorte- en sterfjaar. Op de rechterzijde: Hij wijdde zijn leven aan godgeleerdheid, onderwijs, oud heidkunde en geschiedenis. Het bovenstuk wordt bekroond door een wit-marmeren allegorische voorstelling met de symbolen van geloof, hoop en liefde, het kruis met een krans van immortellen (strobloemen), een kaart van Zeeland en een geopende bijbel. Het werd gemaakt naar een ontwerp van de kunstenaar J. J. Rousseaux te Antwerpen. In 1862 kreeg het monument zijn plaats op het schoolplein aan de Dorpsstraat (de tegenwoordige Hoofdstraat), tegenover de pastorie waar dominee Dresselhuis 38 jaar gewoond had. In 1958 volgde verplaatsing naar een plantsoentje terzijde van de toe gang naar de kerk. De reden hiervoor was de wijziging van de situatie in de Dorps straat na het afbranden van de school in 1940. Ten slotte Het beeld van leven en werk van dr. Johan nes ab Utrecht Dresselhuis dat uit boven staande korte schets naar voren komt, is Afb. 5. Het monument kort na de onthulling in 1862. (Collectie Streekarchief Bommeler- waard, Zaltbommel.) 18

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 20