Verdere uitvoerende fase Van der Vliet zegt over de verdere uitvoe rende fase dit: 'Medewerkster mevrouw Van Joole van Buro ArteFact gaat nu een programma van eisen schrijven voor nader archeologisch onderzoek. In september/ oktober zal een proefsleuf van zo'n 25 meter lengte en drie meter diep worden gegraven. Daarbij denken we nog wel iets aan te treffen, bijvoorbeeld scherven. Met dit onderzoek kunnen we de meeste muren snijden. We verwachten eind november dit jaar een eerste rapportage te hebben. Bouwhistorisch, archeologische gegevens, bevindingen vanuit archiefonderzoeken: al die input gaan we gebruiken voor de mogelijke herontwikkeling van het terrein. Aanvankelijk lagen er medio 2000 totaal andere plannen. Men wilde de panden in het gebied slopen en er daarna een appar tementencomplex doen verrijzen. Dit plan werd afgeblazen. We hebben ook ontdekt dat de datering van het Griekse restaurant wat betreft onder andere de wanden terug gaat naar de zeventiende of achttiende eeuw. Dat zijn ook de eerste conclusies van Bureau Droge. Al met al kan gesteld worden dat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd gaan worden.' Beeldmateriaal achterzijde ontbreekt helaas Van der Vliet zou dolgraag in contact komen met mensen die nog enig fotomateriaal heb ben over de achterkant van het gebied. Hij zegt nadrukkelijk: 'Er zijn veel foto's van de voorkant in omloop. Foto's van de gevel, van de zijkant, waaruit je kunt opmaken hoe het gebied er in vroeger tijden uitgezien heeft. We zijn echter vooral op zoek naar beeld materiaal van de achterkant van dit gebied. Dat missen we. Iedereen die dit leest en denkt fotomateriaal te hebben, neme contact op met Björn van der Vliet, gemeente Goes.' Realisatie plan Wat zijn de verwachtingen voor de realisa tie van het plan op middellange termijn? Björn van der Vliet: 'Ik denk dat, voordat je de eerste herontwikkeling gaat doen, je drie a vier jaar verder bent. Het idee is om te zijner tijd de overblijfselen van het Slot Oostende te laten zien, omdat de waarde ervan groot is. Ik doe het 'vuile werk' namens de gemeente en zorg ervoor dat straks alles gesloopt is en breng dit in beeld. Daarna gaan anderen werken naar het punt van 'het lintje doorknippen'. Beide fases zijn boeiend.' Evert van Gelder: passie voor tegels! Cees van den Bovenkamp Evert van Gelder uit Boxtel komt op 16 december 2011 met een deel van zijn grote verzameling tegels naar het HMDB in Goes. Het begon allemaal met een nie mendalletje. Zijn vrouw Tine schonk hem jaren terug, kort na hun huwelijk in 1964, een antiek tegeltje. Dat tegeltje kreeg een ereplaats in huize Van Gelder. Evert is protestants van huis uit, Tine rooms- katholiek. Het tegeltje wekte de belangstel ling van Van Gelder. Kort daarop kocht hij in Friesland nog vier antieke exemplaren, waar drie heel goede tegeltjes bij waren. Zo begon Van Gelder allereerst het noorden van ons land af te stropen. Hij maakte tijd vrij daarvoor en bezocht menige antiekwin kel. Je kunt allerlei onderwerpen sparen: bijvoorbeeld vissen, boten, de natuur, uit sluitend bijvoorbeeld zeventiende-eeuwse tegels, tegels met beroepen er op afgebeeld. Evert heeft zich meer en meer toegelegd op het sparen van Bijbelse taferelen op tegel tjes. Het is bij hem geen hobby meer, maar een passie! Evert zegt zelf, als je hem vraagt of er veel tegeltjes zijn in ons land: 'Man, er zijn er miljarden gemaakt in ons land. Vooral nadat na de val van Antwerpen in 1585 31

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 33