Reacties van lezers In Spuije 78 (W.P. den Toom) en in Spuije 81 (Janjaap Luijt), hebben we aandacht besteed aan leven en werk van Gregorius Godefridus van de Ven, zilversmid te Goes. Van een nazaat van Godefridus, Cees van de Ven uit Venray, ontvingen wij een groot aantal genealogische gegevens die terug gaan tot rond het jaar 1315. De ruimte ont breekt om alles weer te geven. We volstaan met enkele gegevens die betrekking hebben op Zuid-Beveland: XVI Johannes Josephus van de Ven (vroed- en heelmeester) geboren 29-06-1816 te Goes, overleden 01-05- 1875 te 's-Heerenhoek. huwt 1) 06-11-1840 te Middelburg Geertruida Lacor, 03-05-1818 te Mid delburg geboren en na haar overlij den op 07-05-1852. 2) 27-02-1854 te 's-Heerenhoek Maria Lacor, die op 06-03-1823 te Middel burg is geboren en op 26-11-1893 te 's-Heerenhoek overlijdt. Gertruida en Maria zijn beiden gebo ren uit Philipus Nicolaas Lacor (wijn koper) en Johanna Boromee. XVII Lodewijk Severinus van de Ven (banketbakker) geboren 28-04-1856 te 's-Heerenhoek en overleden te Breda op 03-02-1939. huwt 11-09-1882 te Breda met Eli sabeth Maria Vriends die op 30-07- 1858 te Breda geboren is uit Adriaan Vriends (smid) en Johanna Boude- wijns. Verder stuurde de heer Van de Ven infor matie over het leven van Gregorius. Ook in dit geval kunnen we slechts een deel van de gegevens opnemen. Hieruit blijk dat het Gregorius in de periode na zijn veroorde ling een tijdlang voor de wind ging: 1816 26 okt Gregorius Godefridus koopt voor 1.300,- het pand 'de Gulden Hopsack' in 's-Hertogenbosch, van de erven van de op 25 dec. 1815 overleden eigenaar Martinus Wilhelmus Kippinx, grossier in wijn. Dit pand wordt na 1970 zetel van het bankiershuis Wan Lanschot BW. De huurder van het pand was de koop man Elias Hartog. Mogelijkerwijs koopt hij dit pand omdat hij er in de buurt opgroeide in de tijd dat zijn vader daar als koopman, kruidenier even verderop woonde en werkte. (GA 's-Bosch, Not. 3676 fol. 303 en 316.) 1821 31 jul Op verzoek van Simon van Zoom en andere schuldeisers wordt het pand 'Gouden Leeuw', in eigendom van de familie Molenaar (logement noord naast pand van G.G. van de Ven, gelegen aan de Grote markt) aan Gregorius van de Ven op een veiling verkocht voor 3.600,-. (GAGoes, notarieel archief, notaris Lankhorst.) 1823 26 sep Een aan de Gouden Muilstraat gelegen stal, koetshuis en erf wordt middels een onderhandse akte van verkoop door notaris Jan Soetebier aan Gregorius van de Ven verkocht. (Zeeuws Archief, notarieel archief, nota ris Smallegange, 15-12-1842, acte 2205.) 1828 09 nov Maria Theresia Kerkhoff de vrouw van Gregorius overlijdt. 1828 10 nov Acte van boedelscheiding na overlij den van Maria Theresia Kerkhof: de korte staat van baten bedraagt zuiver ƒ30.128,-. (Dit papier staat vermeld in de boedelbe schrijving opgemaakt na overlijden van Gregorius van de Ven.) (ZA, notarieel archief, notaris Smalle gange, 15-12-1842, acte 2205.) In de acte van successie worden de onderstaande onroerende goederen als bezit genoemd: 37

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 39