- pand 'De Gouden Leeuw' te Goes, - het er naast gelegen pand (woonhuis, werkplaats), - stal, koetshuis en moestuin in het Gou den Muilstraatje te Goes (wijk B nr 18), - pand 'de vergulde zak' in de Orthen- straat te 's-Hertogenbosch. 1830 09 feb Leuntje Koelpenning verkoopt in een openbare verkoop aan Gregorius als meestbiedende moestuin, schuur, zomer huis en 84 roeden 36 ellen grond in de gemeente Kloetinge voor 1.300,-. (GAGoes, notarieel archief, notaris Leo nard de Fouss Janssoon, acte 5012.) De voorspoed blijft duren tot in de tweede helft van de jaren dertig. De oudste zoon van Gregorius, Adriaan Paulus van de Ven, raakt dan in financiële moeilijkheden en wordt, op eis van Gregorius, failliet ver klaard. Bij de dood van de laatste blijken er naast een groot aantal bezittingen, ook flinke schulden te zijn: 1842 23 nov Om 18.00 uur overlijdt Gregorius Gode- fridus. 1842 15 dec De boedelbeschrijving van de nalaten schap van Gregorius vindt plaats. Deze omvat in totaal 52 pagina's. Per vertrek, kast, plank is genoteerd wat er zich bevindt en wat de geschatte waarde ervan is. De beschrijving duurt meerdere dagen. In totaal worden 877 elementen geno teerd buiten de gereedschappen, eigen domsbewijzen, schulderkenningen etc. Waarde inventaris: 2.842,20. Waarde gereedschap: 66,-. Contant in huis: 25,50. Ook blijkt uit de stukken dat Gregorius ruim 9.800,- tegoed heeft uit de gefail leerde boedel van Adrianus Paulus, zijn zoon. Volgens de stukken blijkt ook dat Hen- dricus Josephus van de Ven voor/namens zijn vader handelde in zeep en kaarsen. Reden waarom schulden uit die handel bij de inventarisatie worden meegeno men en de totaalschulden op 1.033,83 uitkomen. Bij de inventarisatie wordt ook een stuk gevonden waaruit blijkt dat een heer Leonard, overleden te Ulsen in Han nover, in zijn testament aan Adrianus Josephus van de Ven (vader van Grego rius) of diens erfgenamen, honderd pistolen nalaat. Schuldig aan dhr. Roothaan te Amster dam 5.300,- inzake Spaanse Effec ten, schulden aan Jan Gerard de Witt Hamer, advocaat te Goes, plus diverse kleine posten en de kosten van de begra fenis (doodskist a 54,-, kerkdiensten 65,-) maken een totaalschuld van bijna 18.000,-. (ZA, notarieel archief, notaris Smalle- gange, 15-12-1842, acte 2205.) 1843 25 feb Door notaris Smallegange wordt 's avonds om zeven uur een openbare verkoop gehouden van de onroerende goederen uit de boedel van Gregorius Godefridus. De panden waren tegen brand verzekerd bij de Nederlandse Maatschappij van brandverzekering te Tiel (in 1998 val lend onder Tiel-Utrecht). De verkoop brengt 7.155,- op. (ZA, notarieel archief, notaris Smalle gange, acte 2275.) 1843 18 mrt In de Schouwburgzaal te Goes om tien uur 's morgens start de openbare ver koop van de roerende goederen uit de nalatenschap van G.G. van de Ven. In totaal 1.257 verschillende verkopen over diverse dagen uitgespreid die ruim 4.000,- opbrengen. (ZA, notarieel archief, inv.nr. 1166, nota ris Smallegange, acte 2287.) 1843 17 okt Notaris Smallegange maakt acte van kwitantie op omdat hij via Cornelis Gerardus Boonzager, notaris te Gorin- chem ontvangen heeft van Diderich 38

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 40