Wilhelm van der Hellen, Heer van Hel len, wonende in Hellen bij Beverstedt in Hannover, 980,35 onder aftrek van ruim 190,- kosten te Hannover, Frank rijk, Den Bosch en Gorinchem. Dit als afhandeling van de legaat van honderd gouden pistolen door de heer Leonard, Frans emigrant, gewoond hebbende te Ulsen in Hannover, toegekend aan Adrianus Josephus van de Ven of diens erfgenamen. (ZA, notarieel archief inv.nr. 1167, nota ris Smallegange, acte 2418.) Nogmaals de crash bij Nieuwdorp O.W. Hoogerhuis, namens de redactie. Naar aanleiding van het artikel van Hans van Dam over de crash van een Lancaster bommenwerper in maart 1945 bij Nieuw dorp (de Spuije, nr. 82) berichtte mevrouw Korsuize uit Goes de redactie dat zij dit verhaal met bijzondere belangstelling had gelezen. Bij het lezen hiervan kwam bij haar een vroegere herinnering uit haar jeugd weer bovendrijven: een brandende bommenwerper die tijdens de oorlog rake lings over Goes vloog. Een gebeurtenis die je volgens haar nooit meer kwijtraakt. Zij denkt dat dit omstreeks juni 1943 geweest moet zijn. Nadien is dit vliegtuig in de buurt van Wilhelminadorp neergestort. De exacte datum in die junimaand weet zij niet meer; zij was toen negen jaar. Zij zag dit brandende vliegtuig over Goes komen toen zij haar zusje naar de zaal van Krij ger op de Beestenmarkt bracht (toen in gebruik als katholieke noodkleuterschool). Later hoorde zij dat de bemanning van het vliegtuig (zowel de overlevenden als de gestorven bemanningsleden) naar de Rijks- landbouwwinterschool zijn overgebracht. Mevrouw Korsuize vroeg de redactie of over dit neergestorte vliegtuig nadere gege vens bekend zijn. Na dit eerste gesprek met mevrouw Kor suize deelde zij later nog mee dat ook de heer Van Noort van deze crash ooggetuige is geweest. Simon van Noort, woonachtig aan de Westhavendijk in Goes, vertelde ons dat hij dit aangeschoten vliegtuig inderdaad ook heeft gezien. Het brandende vliegtuig kwam uit zuidelijke richting en vloog bij benadering over het westelijke deel van de stad. De heer Van Noort ver telde ons datje angstige ogenblikken mee maakt als je dit ziet gebeuren. Zijn vader had destijds land aan de zuidkant van de Schenge en delen van het vliegtuig (lan dingsgestel en een mitrailleur) kwamen op het land terecht. Ook kwamen andere brokstukken van het vliegtuig en plexiglas naar beneden. Van Noort kon zich nog herinneren dat van het plexiglas ringetjes voor de dames werden gemaakt. Hij dacht dat de crash plaatsvond op 23 juni 1943; het tijdstip op die dag weet hij niet meer zo precies. Het grootste deel van het vliegtuig is uiteindelijk neergestort in de Wilhelmi- napolder. De gewonden en de inmiddels overleden bemanningsleden zijn volgens hem zo snel mogelijk afgevoerd door de Duitsers. Op basis van deze gegevens ging de redac tie aan de slag. Onderzoek in de database van de stichting Wings to Victory bracht al snel gegevens aan het licht die vrijwel zeker betrekking hebben op het vliegtuig dat mevrouw Korsuize en de heer Van Noort als kind destijds hebben gezien. Het blijkt dat de nacht van 21 op 22 juni 1943 waarschijnlijk een van de meest intensieve dagen is geweest in de luchtoorlog die in en om Zeeland heeft plaatsgevonden. Ver schillende omvangrijke operaties waren op die dag door Bomber Command in Londen gepland. Zo bombardeerden meer dan 39

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 41