Boekindruk: Fort Sint Martij n op Hoogerwerf J.M.G. Leune, Fort Sint Martijn op Hoog erwerf, Brussel 2011, 654 biz., ISBN 978 90 5746 305 1. Met personen- en geogra fische index en afbeeldingen (in zwartwit en kleur). Het boek is uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief van België te Brus sel in de serie Studia (nr. 126), bestelnum mer 4943. Het adres van het Rijksarchief is Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel. Prijs €25,- (afgehaald), verzendkosten €11,-. Voor de vroegere forten en fortificaties bestaat de laatste jaren veel belangstel ling. Bij de ontwikkeling van projecten op het gebied van toerisme, recreatie en cul tuurhistorie nemen de overblijfselen van vroegere verdedigingswerken meer dan eens een belangrijke plaats in. Ook speelt de ontwikkeling van fietsnetwerken een rol. Dit vergroot de bekendheid en de toe gankelijkheid van de meestal op afgelegen plaatsen liggende forten. Ook ontstond er de laatste jaren steeds meer belangstelling van wetenschappelijke zijde. Een belang rijke bijdrage hieraan is geleverd door prof. dr. J.M.G. Leune. Hij was tot 2007 hoogle raar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen jaren verdiepte hij zich in de geschiedenis van de forten die langs de Schelde boven Ant werpen liggen. In 2006 publiceerde hij een zevendelige studie over de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. Later is daar nog een achtste deel aan toegevoegd. Tijdens zijn uitgebreide onderzoek naar de Scheldeforten kwam Leune regelmatig gegevens tegen over het fort Sint Martijn op Hoogerwerf, aangeduid als het fort Hoogerwerf. Deze nu verdwenen garni zoensplaats lag in de zeventiende eeuw op een strategische plaats in het schor- rengebied van de Schelde ten noorden van Antwerpen. Tegenwoordig moet deze plaats worden gezocht tussen westelijk Brabant en oostelijk Zuid-Beveland ten oosten van het Schelde-Rijn-kanaal onder Woens- drecht. Naar dit fort was tot dusverre geen systematisch onderzoek verricht; Leune besloot in deze leemte te voorzien. De vesting Hoogerwerf is in 1627 door de Spanjaarden gebouwd om hun machtspo sitie in dit gebied ten noorden van Antwer pen te verstevigen. De bouw hiervan vond gelijktijdig plaats met de uitbreiding van hun fort bij Zandvliet. Staatse eenheden ondernamen pogingen om de bouw van Hoogerwerf te verhinderen. Alle mili taire inspanningen waren in de beginpe riode echter tevergeefs. In de zomer van 1632 slaagde men er uiteindelijk in de Spaanse bezettingsmacht te verdrijven. Door de strategische ligging van het fort Hoogerwerf kon de scheepvaart vanuit en naar Antwerpen zowel in militair als in economisch opzicht in het vervolg door de Republiek der Verenigde Nederlanden worden gecontroleerd. Dit betekende dat de Spaanse invloed in dit gebied tot de Vrede van Munster aanzienlijk verminderde. Het fort verdween tenslotte geheel van de kaart door de stormvloed van 26 januari 1682. Voor de opzet van dit boek over het fort Hoogerwerf heeft Leune gekozen voor dezelfde werkwijze die hij eerder toepaste bij zijn onderzoek naar de Scheldeforten. Ook bij deze vesting wordt de geschiedenis vanuit uiteenlopende gezichtspunten onder de loep genomen. Zo komen de militaire, vestingbouwkundige, staatkundige, econo- Afb. 1 Fort St. Martijn op Hoogerwerf zoals afgebeeld door Cornells Elandts, vermoe delijk naar de situatie medio zeventiende eeuw. (Foto's uit het boek.) 44

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 46