Afb. 6. J.J. Ochtman. (Uit: Verslag t.g.v. het 50-jarig bestaan Ambachtsschool, GAG.) Een andere activiteit van 't Nut was de AEconomische Spijsuitdeling. Al direct na de oprichting van het Goese departement van 't Nut werd met de spijsuitdeling begonnen. Het doel was maaltijdverstrekking aan de arme bevolking, vooral in de wintertijd. Plaats van handeling was de voormalige getijdemolen aan de Kleine Kade. Daar werden de maaltijden bereid. Vanwege de erwtensoep, die vaak op het menu stond, werd het gebouw in de volksmond al snel "t Soepuus' genoemd.12' In 1898 werd Ochtman daar voorzitter. Na de opheffing van 't Nut in 1905, bleef het 'Soepuus' in werking. Ochtman was bij de viering van het honderdjarig bestaan in 1916 aanwezig.13' Ochtman en de Ambachtsschool In de Goesche Courant van donderdag 25 februari 1875 verscheen een ingezonden stuk met als titel 'De Ambachtsschool'. Daarin werd een oproep gedaan om een bijeenkomst bij te wonen in het koffiehuis 'Slot Ostende'. De bedoeling was om te komen tot de oprichting van een ambachtsschool in Goes. De initiatiefnemers waren dr. A.W. van Campen, directeur van de Goese H.B.S., J.J. Ochtman, gemeenteraadslid en industrieel, de stadsarchitect D. de Koning en de heren A. de Beste, brandstoffenhandelaar, W. de Beste, P. Buitendijk en W.J. van der Weert, plaatselijke aannemers.14' De drie eerstgenoemden waren leden van Goese departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het blijkt dat 't Nut de bron is waaruit dit initiatief is opgeborreld; immers, 't Nut had als doelstelling: de verheffing van het gewone volk. Helsloot noemt dat in zijn studie over de volksontwikkeling in Goes in de negentiende eeuw het beschavingsoffensief.15' De vereniging 'De Ambachtsschool' werd inderdaad opgericht. Van de oprichtingsvergadering zijn helaas geen notulen bewaard gebleven, maar op een tweede vergadering verschenen 57 personen. Het voorlopig comité, zoals dat in het persbericht van 25 februari werd genoemd, werd tot definitief bestuur gekozen. Dr. A.W. van Campen werd voorzitter, J.J. Ochtman secretaris en A. de Beste penningmeester. Over het idee achter dit initiatief nog het volgende. De Nederlandse regering was toentertijd van mening dat het oprichten van ambachtsscholen niet op de weg van de rijksoverheid lag. Dat moest overgelaten worden aan het particulier initiatief. Daarom is het begrijpelijk dat onder de paraplu van 't Nut dit particuliere initiatief leidde tot de oprichting van de Goese ambachtsschool. Dat Goes daarbij in Nederland een voortrekkersrol vervulde blijkt wel uit het feit dat het kleine Goes, na grote steden als Amsterdam (1861), Rotterdam (1870), 7 DE MEER J. J. OCHTMAN, OPRICHTER OER AMBACHTSSCHOOL Socrotorlr, 1075-1070. Voorzlttor 1806-1OO1. 1895-1890. Bestuurslid 1875-1891. 1095-1922.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 9