mmtm Afb. 3. Plattegrond van Reimerswaal door Jacob van Deventer, c. 1565. Bron: http:/ com mons. wikimedia.org j wikiFileReimerswaal_1560.jpg.) Niet toevallig heeft de wijziging van ver- vangings- naar hoofdstraf zich in Reimers waal juist in deze periode, de loop van de vijftiende eeuw, voorgedaan. In de verorde ning van 1402 is de geldboete nog de hoofd straf, in die van 1494 het steendragen. In tegenstelling tot veel andere plaatsen is de straf er wel altijd afkoopbaar gebleven. In het recht van Bergen op Zoom (1314/1397) komt een met de Reimers- waalse situatie vergelijkbare bepaling voor. Het wordt daar uitvoeriger als volgt ver woord: So wat wiven onhoeselicke schelden onder- linghe ende verboden woerde spreken in scheldene die eene jeghens den anderen, verboren also dicke III als sij daeraf bedreghen worden van wiven ofte van mannen Ende die dese core verboort ende niet ghelden en mach, si sal den steen draghen Dat wil zeggen: Wanneer vrouwen elkaar onheus uitschelden en de een de ander op een scheldende wijze verboden woorden toevoegt, dan worden ze beboet met drie pond, telkens als zij veroordeeld worden, zowel mannen als vrouwen. En degene die deze wet beboet en het geld niet kan betalen, zal de [straf] steen dragen. Een eeuw later geeft een clausule uit Nij megen (1413) nog minder ontsnappings ruimte, vanwege het harde alternatief: Item die vrouwen, die koeren verboeren, soe- len den steen drage, of die koeren gelden. Zo ook vrouwen die de wetten overtre den, zullen de steen dragen of de wet zal gelden. Het laatste slaat op de daaraan voorafgaande algemene bepaling die stelt 20

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 22