armbestuur van Wemeldinge er al nadruk kelijk op gewezen:daar de onzedelijk heid die zij voorgeven om haar ondersteu ning te weigeren naar onze meening niet is voldoende, daar zij vóór deze val niet als onzedelijk ofergelijk van gedrag bekend was. Geertruida Vervenne kwam uit een net gezin en er was nooit iets op haar aan te merken geweest. Trouwens, de lidmaten van de kerk die te Kapelle waren geboren en te Wemeldinge woonden, kregen in voor komende gevallen de noodzakelijke onder steuning van de Wemeldingse diaconie.19' De classis deelde de mening van het Wemeldingse armbestuur volledig. Citaat uit de notulen van de classis van 27 mei 1863: De vergadering neemt kennis van den inhoud eener missive van den kerken raad van Kapelle waarbij deze voor zijne weigering van onderstand aan Geertruida Vervenne als reden opgeeft dat die onder stand de onzedelijkheid aankweken zou. De vergadering besluit daarop te antwoorden dat die ondersteuning niet alleen de zede loosheid in casu niet bevordert, maar juist omgekeerd, strekken kan om zedeloosheid te voorkomen, en voorts den kerkenraad van Kapelle te gelasten, om genoemde vrouw in onderstand op te nemen; en daarvan binnen 14 dagen te doen blijken; zullende anders de stukken aan het Prov. Kerkbestuur wor den opgezonden.20' De kerkenraad kreeg opdracht om aan zijn verplichtingen volgens het synodaal reglement te voldoen, en zal daarvan bin nen veertien dasen moeten blijken; - terwijl anderszins de zaak voor het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland zal worden gebragt. Patstelling De kerkenraad liet zich niet horen, maar dat loste uiteraard niets op. Arrogantie of domme struisvogelpolitiek? Op 20 juli kreeg de kerkenraad opdracht om op dins dag 28 juli, 's middags om 13.00 uur in de consistoriekamer te Goes te verschijnen teneinde door het bestuur van de classis gehoord te worden. Na er op 25 juli nog een vergadering aan gewijd te hebben toog de kerkenraad naar Goes. De notulen van de vergadering van de classis vermelden het volgende over het gesprek met de kerken raad: Wordt binnengelaten de Kerkenraad van Kapelle, om gehoord te worden ter zake van geweigerden onderstand aan Geer truida Vervenne. Op verzoek des kerken- raads verleent het Bestuur eene week uit stel, alvorens de stukken op te zenden aan het Prov. Kerkbestuur. Waarna de Minute van het gehoorde en verhandelde wordt voorgelezen en geteekend.21' Het was glashelder, het bestuur van de classis gaf geen duimbreed toe. De ker kenraad stond voor de moeilijke keuze: nu het nog kon toegeven of straks voor het Provinciaal Kerkbestuur verschijnen met de vrijwel honderd procent zekerheid daar aan de schandpaal genageld te worden. Het gezichtsverlies zou er alleen maar groter door worden. De keuze viel dan ook op de eerste moge lijkheid. In een op 1 augustus belegde vergadering werd met algemene stemmen besloten om het bestuur van de classis mee te delen genoemde persoon aan te nemen voor rekening der diaconie.22' Het is opmerkelijk, nu de kerkenraad zijn ongelijk had toegegeven, dat de tot 1 augustus gemaakte kosten van onderstand en besteding niet voor rekening van de diaconie kwamen. We lezen ook nergens dat daar bezwaar tegen werd gemaakt. Op 6 augustus deelde het bestuur van de classis zonder verder commentaar aan de gemeente Wemeldinge mee, dat de kerke- raad van Kapelle besloten heeft de persoon van Geertruida Vervenne. vana f den lsten Augustus l.l., in onderstand op te nemen.23' Eveneens opmerkelijk is dat de inschrij ving van Geertruida Vervenne in het lidmatenboek van de kerk te Kapelle niet bij haar overkomst in 1856, maar - zonder vermelding van een datum - pas in 1863 plaatsvond.24' Had ze verzuimd om bij haar vertrek uit de gemeente Wemeldinge haar attestatie op te vragen? Overigens was ze in Kapelle blijkbaar wel vanaf het begin als lidmaat van de kerk erkend. In de rekening van de diaconie over het jaar 1863 staat vermeld dat betaald werd ten behoeve van Geertruida Vervenne 25 x 1,- 25.-.25' Het burgerlijk armbestuur van Wemeldinge betaalde op 23 maart 34

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 36