hebben aangegaan of vereenigd zijn, kee- ren op éénmaal of van lieverlede tot den normalen toestand eener diaconie terug. Tot het voorloopig voortduren van den abnormalen staat eener diaconie kan door de Synode of de Algemeene Synodale com missie, op aanvrage en om gewigtige rede nen, vergunning worden verleend. Art. 16. Diakenen zijn gehouden aan het burgerlijk bestuur de inlichtingen te geven, die bij de Algemeene Armenwet van 28 Junij 1854 Staatsblad no. 100) gevorderd worden. Art. 17. Diakenen bewaren alle charters, titels, papieren van geldswaarde en bewij zen van eigendom der diaconie; zij zijn aansprakelijk, ieder zooveel hem aangaat, voor elk nadeel en verlies, daaraan geleden, uit achteloosheid, verzuim of kwade trouw voortspruitende. Art. 18. Van alle bezittingen der diaconie wordt door diakenen een behoorlijk regis ter of ligger aangelegd, geregeld bijgehou den, en door den kerkeraad gewaarmerkt. De ligger zelf berust bij den administre- renden diaken; afschrift daarvan, eveneens gewaarmerkt, wordt neergelegd in het archief van den kerkeraad. Art. 19. Het al of niet opmaken en vast stellen van eene jaarlijksche begrooting omtrent de ontvangsten en uitgaven voor het volgende dienstjaar, wordt aan huis houdelijke bepalingen overgelaten. Art. 20. Diakenen mogen geene levering aan de diaconie doen, onderhands geen goed van haar huren of koopen, noch aan J 'Vi ■m/.t Afb. 3. De akte van geboorte van Jan Vervenne, 6 maart 1863. In de kantlijn de tekst: 'Het kind in nevenstaande Acte bedoeld, is gewettigd bij Huwelijks Acte verleden voor den Ambte naar van den Burgelijken Stand te Kapelle den negentienden November 1800 drie en zestig' (w.g. J. van Duine, burgemeester). (Collectie Gemeentearchief Kapelle.) Heden den van de maand v .des pars een duizend acht honderd drie en zestig, verscheen voor mg '/•-,< Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeen ie /.jVv,provincie Zeeland oudc.v '/jv '<i jaren van beroep ,.r y'j wonende te t.ï, -v .«dewelke mij heeft verklaard, dat op den I v. van de maand vdes jaars achttien honderd en zestig, i des v jirc binnen deze gemeente, in het huis wijk j hommer .v Ais gcI*orcn een kind van dc kunne, I r/< i '„S. A.'.v/'ï/U ÏA. verklaart te geven de voorna,van if t 'y - tify t yy'f y<~/c /r aan welk kind., X/jféUfr', *-r S f f j welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van ffyy avj'v?J - oud Z//i/<jarenvan/beroep v f; - -.■■■/? -v..v - .v wonende te Ui.- Van .Z/A-t'/fi-i tl*/ - - - - v. v s...... oude./(y j-f.j jaren van beroep - v.. - ff f fy X'/ff yj y yr ofa PAr't Xf/x f"< //-ü"" I y&fs- v S St S/stJts /e ^y/ i-vy'r s /'A SS y y Z'sSfj v v- yfïgiL. wonende te /<,-</■//< L als getuigen daartoe door den aangever gekozen,^ En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen door hen en mij is geteekend. lÊuujt XiJ> 37

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 39