Gemeente Kapelle twijfelt over nut burgerlijke stand (1813) Frank de Klerk In Zeeland boven de Westerschelde voert de Franse overheid in 1811 de burger lijke stand in. Het gewest is kort tevoren onderdeel van het keizerrijk van Napoleon geworden. Het wordt een onderdeel van het Departement Monden van de Schelde (Bou- ches de l'Escaut), dat verder in arrondis sementen en communes, gemeenten, wordt onderverdeeld. Van elke geboorte, huwe lijk en overlijden moet een akte worden opgemaakt. Het decreet hiervoor is door de keizer eerder al vastgesteld op 20 juli 1807. Het lijkt erop dat in veel gemeenten dit nieuwe voorschrift met enig schouder ophalen is begroet. Weer nieuwe regeltjes. Er komen bij de gemeentes Franse amb tenaren die veel van het praktische werk gaan uitvoeren. Wat de reikwijdte van deze nieuwe regel is en hoe groot de praktische en historische betekenis, de gemeentebe stuurders uit het begin van de negentiende eeuw kunnen dat niet overzien. Uit de ker ken halen sjouwers in opdracht van het rijk de oude doop-, trouw- en begraafregisters op. Ze gaan dienen als een soort naslag werken voor de nieuwe burgerlijke stand. Het zou interessant zijn om te bekijken of de pastoors, predikanten en kerkenraden zomaar afstand deden van de oude boeken. De invoering leidt in plattelandsgemeen ten ogenschijnlijk tot weinig problemen. De eerste driejaren, 1811-1813, schrijven de Franse ambtenaren de complete akten van de burgerlijke stand op. Dubbele exem plaren gaan naar Middelburg. In het dorp Kapelle ondertekent Marinis de Leeuw, de schout die in het Frans maire heet, deze eerste jaren de akten. De situatie veran dert, als eind 1813 de Fransen het veld rui men. In het nieuwe koninkrijk Nederland blijft de burgerlijke stand van kracht, maar in sommige plattelandsgemeenten denken ze dat ze nu verlost zijn van de registra tie. Kapelle is zo'n gemeente en Eversdijk eveneens. In 1814 is er bij het gemeen tebestuur niemand die er aan denkt om de burgerlijke standakten bij te houden. Dopen, huwelijken en overlijdens worden als vanouds weer door de kerk genoteerd, maar niet meer voor de wet. De gevolgen van deze nalatigheid worden jaren later Afb. 1. Titelblad van een van de registertjes met correcties op de burgerlijke standakten van de gemeente Kapelle. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 42