Afb. 2. Vervallen kerk en toren van Onze Lievevrouwekerk. ten. Damme groeide uit van overslagplaats naar stad van circa 7.000 personen. Tijdens de Spaanse overheersing kreeg de stad stadswallen om de haven te kunnen verdedigen en de bevolking veiligheid te bieden. Maar veel van deze glorie is er niet meer over. De stad is genivelleerd tot circa 700 personen in de tweede helft van de twintigste eeuw. De wallen zijn vervallen, de grachten gedempt, een groot deel van de woningen is gesloopt. Het stadhuis, rijk aan architectuur en afbeeldingen, heeft de tand des tijd wel kunnen doorstaan. Het huidige stadhuis werd in 1464 opgericht op de plaats waar eerder een halle stond. Op het marktplein voor het stadhuis zien we nog een stand beeld van Jacob van Maerlant en een mid deleeuwse waterput. Fijntjes werd nog even gewezen op de schandstenen tegen de gevel, die eertijds werden toegepast bij roddelende vrouwen. Enkele woningen van voormalige aristocra ten en bestuurders zijn nog bewaard geble ven. Op 3 juli 1468 werd in het huis 'St. Jan' het huwelijk tussen Karei de Stoute en Margareta van York ingezegend door Richard Beauchamp, bisschop van Salis bury. Het 'Huyze de Grote Sterre' bestaat uit twee huizen die werden samengevoegd. Oorspronkelijk heetten de huizen 'Sterre' en 'Craeynest', wat dan in de zeventiende eeuw de 'Grote Sterre' werd. Deze twee huizen stammen uit de dertiende eeuw en de gevels waren oorspronkelijk wellicht in hout opgetrokken. De huidige stenen gevels dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw. Tussen 1615 en 1620 werd door de Span jaarden een nieuwe verdedigingsgordel aangelegd in de vorm van een zevenster. Damme was belangrijk omwille van haar ligging op het kanalennet, omdat het dicht tegen het vijandelijke Sluis ligt en ideaal gelegen is om Brugge te kunnen verdedi gen. In 1702 werden de vesten uitgebreid met een bijkomend hoornwerk in de rich ting van Sluis. Er wordt nog even stilgestaan bij de in 1616 aangebrachte kazemat. Dat had behalve de opslag van munitie, ook tot doel de doorgang van de Lieve (kanaal) in de stad te beschermen. De witte armenhuisjes aan de Haringmarkt trokken bij velen de aandacht. In 1340 is het huidige kerkgebouw, vroeg Schelde-gotiek, tot stand gebracht. In 1578 werd de kerk geplunderd door de geuzen, waarna ze tussen 1621 en 1626 werd hersteld. De kerk en toren zijn sterk in verval. Dit is geen visitekaartje voor de vele toeristen die worden aangetrokken. De afdruk van de grafsteen van de middel eeuwse schrijver Jacob van Maerlant doet de schrijver geen eer aan. De Damse Vaart werd op bevel van Napo leon vanaf 1810 gegraven door Spaanse 43

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 45