Landbouwmaatschappij de Bathpolders. Een aandeel ZFM van 1000 leverde 3000 op. Voorwaar nog niet zo slecht geboerd voor een fruitteler. In 1985 wordt de N.V. de Bathpolders over genomen door de Verzekeringsmaatschap pij Utrecht, een onderdeel van AMEV, later Fortis. De overname leverde 24 miljoen op voor 670 hectaren bouwland en boom gaarden en 240 hectare schorren en slik ken in de Oosterschelde. Een aandeel ZFM van 1000 leverde nu in 1985 26.400 op. Het laatste hoofdstuk wordt besteed aan de familierelaties. Vele participanten zaten in de besturen van de ZFM en Landbouwmaatschappij de Bathpolders en waren ook bestuurlijk en politiek aktief. Ze ontmoetten elkaar in provincie- gemeente- en waterschapsbestu ren. Ze vormden een hechte groep die op vele gebieden samenwerkte. In het boek wordt veel aandacht besteed aan de onderlinge familierelaties in de periode van 1880 tot 1920. De drijvende krachten achter de vele genoemde initia tieven waren de heren W.F.K. Lenshoek en J.M. Kakebeke. Beiden waren rentmeester. Zij waren goed op de hoogte van wat er gaande was in de landbouw en waren in staat kapitaal te mobiliseren. De investeer ders kwamen vooral uit de kring van fami lieleden en van hun cliënten. Conclusie Het is een boek geworden van 112 bladzij den. Een boekje dus, zou je kunnen zeggen, maar het bevat wel een schat aan gegevens over de fruitteelt en over de betrokken ver mogende families op de Bevelanden. Ik begrijp nu ook waarom de heer Elema, na het lezen van het manuscript, tot geen andere conclusie kon komen dan dat we hier te maken hebben met een echte agro- historicus. De auteur heeft de aandacht willen vestigen op de geschiedenis van de fruitteelt op de Bevelanden. Een onderwerp waaraan tot nu toe nauwelijks aandacht was besteed. Het boek bevat ook vele mooie foto's, stam bomen en namenlijsten van bij de fruitteelt betrokken personen. Wilt u meer te weten komen over de geschiedenis van de fruitteelt op de Beve landen, dan is dit boek meer dan aanbeve lingswaardig. Hugo de Potter Boekindruk: Zeeland van Nehalennia tot Westerschel- detunnel Danker Jan Oreel tekeningenJan Zwemer (tekst). Zeeland van Nehalennia tot Westerschel- detunnel, 2000jaar geschiedenis in strip, Goes 2010. Uitgeverij Het Paard van Troje. ISBN: 9789080953192, prijs 15,00, luxe editie 29.95. Aan de hand van Danker Jan Oreel (teke ningen) en Jan Zwemer (teksten) kun nen we sinds vorig jaar een tijdreis door de Zeeuwse geschiedenis maken. In de bekende heldere stijl van Oreel en met puntige teksten van Zwemer beginnen in het stripboek Zeeland van Nehalennia tot Westerscheldetunnel drie stripfiguren aan hun reis door tijd en ruimte: een archeo loog en twee wijsneuzen van kinderen. Een beproefd en prima recept om op een licht voetige manier veel feitjes over de Zeeuwse geschiedenis voor een breed publiek boei end te maken. De archeoloog kruipt steeds in de huid van historische typetjes, en geeft soms een knipoogje naar de lezer. Er zijn meerdere verhaaltjes in het grote verhaal die een glimlach bij de lezer teweeg brengen, zoals de handtekeningenjager uit de tijd van Jacoba van Beieren. Verder 47

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 49