gatiehulpmiddelen zorgden ervoor dat de bommenwerpers geregeld hun doelen mis ten en zelfs plaatsen tot op dertig kilometer naast het doelgebied troffen. De Duitse oor logsmachine werd door Bomber Command niet of nauwelijks ontregeld. Het bestaans recht van de RAF en Bomber Command kwam hierdoor ter discussie te staan.5) Arthur Bomber Harris In februari 1942 nam Artur Harris de lei- ding van Bomber Command over en vrij kort daarna zien we de eerste viermotorige Lancasters verschijnen.6' Dit toestel werd een essentieel onderdeel in de plannen van Harris om met behulp van bombarde- mentsvluchten de oorlog te verkorten. Har- ris besloot met veel meer toestellen missies uit te voeren. Hierdoor bereikten meer toestellen de doelen. Daarnaast, zo was de inschatting, zou de grote hoeveelheid vliegtuigen ook het Duitse moreel breken. De Duitsers waren echter niet zo gauw van hun stuk te brengen. Nadat op 30 mei 1942 Keulen door 1.047 vliegtuigen werd gebom bardeerd, was de productie van de honderd vernielde en/of beschadigde fabrieken na een maand weer op peil. Om de Duitse oorlogsmachine te ontregelen moest Har- ris de frequentie van de vluchten omhoog brengen. Dit betekende nog meer toestellen en bemanningen. De productie van de toe stellen werd sterk opgevoerd en het Tour of Duty- concept kwam onder druk te staan. Pathfinder en Main Force Om de effectiviteit van de bombardements- vluchten te vergroten had Harris Bomber Command in het najaar van 1942 opge deeld in een Main- en een Pathfinder Force (PFF). Pathfinder Force moest de Main Force-toestellen, die voor de daadwerkelijke bombardementen zorgden, bijeenhouden en naar de juiste locatie leidden. Daar aangekomen moesten ze, onder vijandelijk vuur en niet altijd gunstige weersomstan digheden, het doelgebied markeren. De bommenwerpers van Main Force die een paar minuten later arriveerden konden zo 'eenvoudiger' hun doelen raken. De Path finders waren in eerste instantie alleen echt effectief bij goede weersomstandighe den. Naarmate de oorlog vorderde werden de Pathfinder toestellen steeds effectiever doordat de navigatiemiddelen steeds beter werden.7' Aan het einde van de oorlog vlogen er dage lijks grote groepen bommenwerpers (soms meer dan duizend toestellen in één missie) naar doelen diep in Duitsland. De toestel len vlogen in compacte formaties. Vanaf de grond gezien leek het een compacte stroom vliegtuigen. Ze vlogen echter op verschil lende hoogten om het de luchtverdediging moeilijk te maken. De Duitse schutters op de grond moesten de richting én de hoogte goed inschatten om het toestel te raken. Het was een kat en muis spel, waarbij beide partijen steeds nieuwe technieken uitprobeerden waarop de ander moest anticiperen. De radar verbeterde sterk en er waren technieken om eikaars radar te ontregelen.8' Hoewel de Duitse luchtmacht na de slag om Engeland haar superioriteit had verloren bleef het een geduchte tegen stander. De enorme productie van toestel len zorgde ervoor dat kapotte vliegtuigen vrijwel direct konden worden vervangen. De werkwijze van Harris wierp ondanks aanzienlijke verliezen vruchten af. De Duitse oorlogsindustrie ging steeds stroe ver draaien. Zwarte bladzijde Naast strategische doelen bombardeerde Bomber Command ook burgerdoelen. De Duitsers hadden met hun bombardemen ten op steden als Rotterdam en Middelburg laten zien dat het moreel breken ook een wapen was. De Amerikanen wilden aan vankelijk niet aan deze missies meedoen, maar voor de Britten, die dagelijks hun hoofdstad door de Duitsers geraakt zagen worden, lag dat anders. Het bombardement op Hamburg in juli 1943 en het bombar dement op het centrum van Dresden op 13 februari 1945 waar in één nacht door een vuurstorm vele burgerslachtoffers vielen, wierpen een smet op de reputatie van Har- ris.9' Ook operatie 'Manna', waarbij toestel len van Bomber Command in april 1945 voedseldroppings boven West-Nederland uitvoerden, kon die smet niet uitwissen. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 5