vallen de dorpsdokter. Het zou aan Pieter Lindenbergh zonder twijfel goed besteed geweest zijn. Maar helaas.4' J eugdherinneringen Wij kwamen veel bij grootmoeder vooral in de winteravonden en er blijven mij zeer aangename herinneringen bij van den tijd die ik er doorbracht. Grootmoeder had een goede invloed op onze opvoeding en voor mij had zij wel eenige voorliefde, vooral omdat ik er zeer veel kwam, veel voor haar heb gelezen en ook misschien omdat ik naar haar overleden man heette. Des zondags middags las ik voor haar een preek, meest van Smijtegeld. Ik heb er dikwijls maanden aaneen geslapen en haar geholpen wanneer het nodig was. Er kwamen bij haar van tijd tot tijd oude menschen op bezoek en dan werd er over den ouden tijd gepraat. In het bijzonder herinner ik mij twee mannen die, evenals grootmoeder, op het eind der achttiende eeuw waren geboren en die van hunne voor zaten heel wat hadden vernomen. Dat werd, te samen met hun eigen herinneringen, rustig besproken en ik deed er mijn voordeel mede. Ook uit deze aantekeningen blijkt dat de invloed van de voorouders van moeders kant op de ontwikkeling van Pieter Lin denbergh van grote betekenis is geweest. De bedoelde grootmoeder was Jannetje Verlare-Polderman.5' Dominee Bernardus Smijtegelt (1665- 1739), predikant te Middelburg, was vooral in bevindelijk-gereformeerde kring één van de meest gelezen stichtelijke auteurs. Tot op de dag van vandaag wordt vooral zijn serie preken onder de titel het gekrookte riet nog gelezen. De aanleg van het kanaal door Zuid- Beveland In 1852 werd aan het kanaal begonnen en ongeveer terzelfder tijd aan de inpoldering. Er werd aan beide gewerkt met Engelsche, Hollandsche en Vlaamsche werkkrachten. De Engelschen waren grootendeels hoog- ere en lagere opzichters en slechts weinig Afb. 2. Overzicht van de bouwput voor de bouw van de sluis te Wemeldinge. (Foto 22 september 1863.) 10

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 12