reeds kleine coöperatieve zuivelfabriekjes opgericht. Het was Pieter Lindenbergh die, al lang overtuigd van de noodzaak tot samenwer king en modernisering, het initiatief nam tot stichting van de roomboterfabriek.9) Samen met zijn jongste broer Johannes en Kornelis Dominicus begaf hij zich naar Peutie bij Vilvoorde in België, waar een samenwerkingsverband in de melkerij en zuivelbereiding bestond. Dit diende als voorbeeld voor de in Wemeldinge op te rich ten coöperatieve vereniging. De vestigings plaats voor de fabriek vormde geen pro bleem. Men huurde hiervoor een ruimte die resteerde van de voormalige bierbrouwerij. Alle begin is moeilijk. Dat gold zeker hier. Men was niet gewoon om samen te wer ken, achterdocht en wantrouwen vierden hoogtij. Het kostte veel moeite om het be nodigde startkapitaal bij elkaar te krijgen. Intusschen waren er van onze boeren en vooral boerinnen-leden die de zaak niet me- deviel, zij wisten niet hoeveel of liever hoe weinig zij anders maakten en waren met de uitkomsten en de regeling niet tevreden. Zij verlieten ons en sedert is deze zaak staande gebleven en nu naar genoegen met goeden naam gevestigd. Het bestuur (ik was al tijd voorzitter) deed wat het kon om de zaak overeind te houden, wat met moeite gelukte, terwijl vele andere kleine, later gestichte fabriekjes te niet gingen. De jarenlange en bezielende leiding van Pieter Lindenbergh zal er veel aan bijge dragen hebben dat de roomboterfabriek op termijn een florerend bedrijf werd. In 1929 werd, schuin tegenover de vestigingsplaats in de oude bierbrouwerijop de hoek van de Brouwerijweg en de Chezeeweg, een geheel nieuwe fabriek gebouwd. Tot kort na de Tweede Wereldoorlog is de fabriek in be drijf gebleven. Toen is het geheel in handen gekomen van de vestiging van de melkfa briek 'Hollandia' in Goes.10) Afb. 5. Het dagelijks bestuur van de suikerfabriek te Sas van Gent in 1924. V.l.n.r. staand: A.E.C. Kruysse, G. Vogelvanger, W. Scheele; zittend: A. Wolfert, K.J.A.G. Baron Collot d'Escury (voorzitter), P. Lindenbergh. (Noot 11, Archief ENCB, inv. nr. 705.) 14

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 16