Aan de leden der Ned. Here. Gemeente te Wemeldinge. Geachte Mede-Lidmaten ALGEMEENE VERGADERING, die D. Y. gehouden zal worden, op DONDERDAG 21 NOVEMBER a. 3. in het gebouw der Chr. Jongelings Vereeniging, des avonds te 7 uren precies. Afb. 6. De circulaire van het voorlopig orgelcomité, november 1907. (Gemeentearchief Kapel- Ie, archief Hervormde Gemeente Wemeldinge, dossier ds. J.G. van Ieperen, ongenummerd.) 16 Een Orgel in de Hervormde Kerk te Wemeldinge? Ziedaar, een vraag die in den laatsten tijd ons allen bezighoudt. Reeds lang werd door velen de wenschelijkheid van een Orgel tot begeleiding van ons kerkgezang, openlijk uitgesproken. Ongetwijfeld zijn er in onze gemeente vele voorstanders. Maar het bekende testament verhindert onze kerkvoogdij zich een Orgel voor haar rekening aan te schaffen. Na ingewonnen, rechtskundig advies, is het ondergeteekenden gebleken, dat er echter geen bezwaar bestaat, als een Orgel in de kerk opgericht wordt, voor rekening van een Orgelcomité. Daarom willen wij komen tot de oprichting van een dusdanig comité. Wij zullen ons uit eigen middelen een Orgel moeten aanschaffen. ZaJ dat kunnen? Na ingewonnen inlichtingen is het onB gebleken, dat indien de gemeente van Wemeldinge het maar teil, de aankoop van een Orgel, (sterk genoeg van toon voor ons groot kerkgebouw, en sierlijk genoeg voor ons fraai bedehuis) niet boven de finantieële draagkracht onzer gemeente zou gaan. Zijn er gemeenteleden, die offers zouden willen brengen, voor dat doel? Zijn er gemeenteleden die hun Behouders willen zetten onder dit werk? Dit zijn vragen, waarop wij vooralsnog geen antwoord kunnen geven. Deze dingen behooren besproken te worden in een algemecne vergadering van gemeenteleden. Hls daarom, dat het Voorldopig Orgelcomité do eer heeft alle lidmaten (ook doopleden) onzer Ned. Hervormde Kerk, zoowel mannelijke als vrouwelijke, van 18 jaar en daarboven op te roepen tot eene Dan moet het blijken of eene Vereeniging kan gevormd worden! Die \ereeniging stelle zich ten doel: het oprichten van een Orgel in onze Hervormde Kerk. Komt deze Veseeniging tot stand, dan kunnen de toegetreden leden een bestuur kiezen, een reglement vaststellen en verder al datgene doen, wat dienstig kan zijn tot bereiking van het doel. Wij gelooven, dat dit een eerlijke en rechte en daarom de beste weg is. Laat nu ieder, die belang stelt in deze zaak, ter vergadering komen. Van de gemeenteleden moet de beslissing komen! Zij die beslissing gunstig en worde in ons bedehuis nog eenmaal vervuld wat Psalm 150 eischt Dat God worde geloofd in Zyn heiligdomzij het dan ook al niet met trommels of met de helklinkende cimbaal, maar dan toch met het Orgel! (Ps. 150:4.) Het voorloopig Orgelcomité: P. LINDENDERGH, Voorzitter. C. VAN DIJL, Secretaris M. WESTFAAL QUADEKKER. A RUISAARD. WEMELDINGE, November 1907. P. S. N» deze circulaire zal geen oproeping tot de vergadering van Donderdag a. 8. meer gedaan worden. Ieder gelieve dus deze uitnoodiging als aan hem of haar persoonlijk gedaan, te beschouwen. Druk der Ienwke.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 18