Hier werd ook de nieuwe kunstmestfabriek gebouwd, die in 1921 in bedrijf werd ge steld. Op dat moment was het de grootste kunstmestfabriek in Europa. Het was een grote onderneming die veel bestuurskracht vereiste. Pieter Linden- bergh werd vanaf de oprichting in 1917, vanuit zijn grote bestuurlijke ervaring en kennis van de coöperatie, benoemd als vice- voorzitter van het bestuur. Gedurende de periode 1921-1931 vervulde hij de functie van voorzitter. De relatie tussen het bestuur van de coö peratie en de directie van de kunstmest fabriek was geruime tijd zeer gespannen. Vandaar dat de ervaringen, in schrille te genstelling tot die in de organisatie van de suikerfabriek te Sas van Gent, niet overwe gend positief waren. Later heb ik gewerkt aan de stichting van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vlaardingen. Ook daar heb ik veel tegenwerking en veel onaange naams ontmoet en er staan tot nu toe wei nig aangenaamheden tegenover. Ook niet de prettige, vriendschappelijke samenwerking van het bestuur. De groote fabriek is nu klaar en het is een voldoening dat resultaat te zien, overigens waren de onaangename ervaringen nuttig voor de voltooiing van mijn opvoeding. In 1931 werd Pieter Lindenbergh in het bestuur opgevolgd door zijn zoon David.13' Een grote verscheidenheid aan func ties In de voorgaande paragrafen hebben we enkele activiteiten van Pieter Lindenbergh voor het voetlicht gebracht. Het is een wil lekeurige greep uit de vele functies die hij heeft vervuld en die we binnen het kader van dit artikel niet allemaal uitvoerig aan de orde kunnen stellen. Het is duidelijk dat hij heeft getracht zijn capaciteiten optimaal te benutten; voor zijn gezin, zijn familie en zijn bedrijf, maar daarnaast in functies op sociaal-maatschappelijk en kerkelijk gebied, voor de agrarische sector in zijn algemeenheid en binnen de Zeeuwse Landbouw Maatschappij als brancheorga nisatie voor de landbouw. Zo was hij in Wemeldinge lid van de ge- Afb. 8. In 1935 door portretschilder Bart Peizel (1887-1974) vervaar digd portret van Pieter Linden bergh. Het was bestemd voor de bestuurskamer van de kunstmestfa briek te Vlaardingen. In 2000 is het schilderij door nazaten geschonken aan Historisch Museum De Beve- landen te Goes. (Foto drs. Koen van Rooijen, 2012.) 18

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 20