wen, waar twee torens met slagwerk den tijd aankondigen, en het klokkengelui ons doet weten dat het des morgens 8, 's mid dags half 12 en des avonds 7 uren is. Over Wemeldinge schrijft hij verder: Het telt ruim 2000 zielen, is aan de noord-, zuid en westzijde begrensd, letterlijk ingesloten door prachtige boomgaarden waaraan alle mogelijke vruchten groeien, kweekerijen met alle houtsoorten en sierplanten, wild- en teenenbosschen, en daarbij alles omzoomd door statige olmen en hemelhooge populie ren. De oostzijde wordt begrensd door de Scheldestroom, waarin vele oesterkweekerij- en zich bevinden, en het kanaal. "Wanneer ik Wemeldinge een lustoord noem, dan vindt dit zijn grond in de rijke bloemenpracht, van pruime-, kerse-, appel- en pereboomen in het voorjaar, waardoor de atmosfeer als het ware verzadigd is van alle denkbare lieflijke geuren. Een prachtige typering van het dorp in het laatste kwart van de negentiende eeuw, maar Geill laat zich in dit stuk verder kennen als iemand met een open oog voor technische vernieuwingen. De aanleg van de spoorweg door Zuid-Beveland heeft vol gens hem de afgelopen jaren al de nodige vooruitgang gebracht. Ook de verbeterde communicatiemiddelen als de telegraaf en de telefoon hebben volgens hem veel profijt opgeleverd. De zandweg van Kapelle naar Wemel dinge Als arts kende Jan Adam bij uitstek het belang van een goed wegennet. Voor het afleggen van zijn visites en zijn wekelijkse gang naar Goes op de dinsdagen was hij re gelmatig op pad. In Goes had hij jarenlang een wekelijkse zitdag van 10 tot 12 uur in de herberg het Slot Oostende bij koffiehuis- Afb.3. Nederlands Hervormde Kerk gezien vanuit het noordwesten, luchtfoto circa 1980. Ach ter de kerk is de twaalf meter hoge vliedberg met de lindeboom daar bovenop duidelijk zicht baar. (Collectie Gemeentearchief Kapelle.) 22

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 24