de noodzaak om deze zandweg zo snel mo gelijk te begrinden zal onder een blauwe walm van sigarenrook meer dan eens van gedachten zijn gewisseld. En het zou zo maar kunnen dat Jan Adam heeft geop perd om dit aspect in een ingezonden stuk aan de kaak te stellen. Onze Wemeldingse geneesheer had tenslotte ervaring met het schrijven van ingezonden stukken en hij wist dat door dit middel de publieke opinie kon worden gemobiliseerd. Feit is dat de gemeentebesturen van Kat- tendijke, Kapelle en Wemeldinge al kort daarna in beweging zijn gekomen; zij verzochten Gedeputeerde Staten om een financiële bijdrage. Op 9 november gingen Provinciale Staten akkoord met het verle nen van een renteloos voorschot ten bedra ge van 3.000,-. In januari 1889 werd de wegverbetering aanbesteed. Het werk werd gegund aan P. Dronkers te Kapelle, die de laagste inschrijver was voor 3.818,—.8) Besluit Over de verdere afloop van deze zaak is informatie te vinden in de Zierikzeesche Nieuwsbode.91 Op 24 november wordt Jan Adam Geill in deze krant de initiatiefne mer genoemd voor deze belangrijke weg verbetering, die de gemeenschapsweg vormt met het station van de Staatsspoorweg en dat dit nadien bestuurlijk in gang is gezet door burgemeester Dekker. Het bericht besluit met het uitspreken van waardering voor zowel Geill als Dekker beiden hebben succes gehad met hunne pogingen. Een wel gemeend woord van dank komt hun daar voor wel toe.m De nieuwe verharde weg zal waarschijnlijk zo tegen de zomer van 1889 zijn opgeleverd. Jan Adam Geill heeft met zijn tilbury (tweewielig rijtuig) maar wei nig ritten meer over deze nieuwe verharde weg kunnen maken. Hij bleef als genees heer maar kort in Wemeldinge en keerde in het voorjaar van 1890 onverwachts terug naar zijn vroegere standplaats Nisse. Noten: 1. G.J. Lepoeter, Jan Adam Geill (1805-1909) heel- en vroedmeester op Zuid-Beveland. Zie de Spuije, deel 1 aflevering 47 (winter 1999), deel 2, id. 48 (voorjaar 2000), deel 3, id. 51 (winter 2000) en deel 4, id. 52 (voorjaar 2001). 2. Goessche Courant, d.d. 5 mei 1888. 3. Goessche Courant, d.d. 28 februari 1888. 4. Goessche Courant, d.d. 1 maart 1888. 5. Goessche Courant, d.d. 9 maart 1888. 6. Voor gegevens over het weer J. Buisman, Bar en Boos, Baarn 1984, p. 227 e.v. Zowel het citaat van Buys Ballot als het citaat uit de Leeuwarder Courant is ontleend aan het boek van Buisman. 7. Zie noot 1, de Spuije nr. 52, p. 5. 8. Middelburgsche Courant, d.d. 10 november 1888 en d.d. 12 januari 1889. 9. In steeds meer historisch onderzoek blijkt dat kranten als historische bron een welkome aanvulling beteke nen voor het bewaard gebleven archiefmateriaal. In het onderhavige geval is het echter merkwaardig dat de Zierikzeesche Nieuwsbode informatiever is dan de Goessche Courant. Dit zou nader onderzoek vergen. 10. Zierikzeesche Nieuwsbode, d.d. 27 november 1888. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 26