Excursie Duinen Kop van Schouwen Bas Chamuleau De excursie vond plaats op 25 augustus 2012, onder leiding van dr. F. Beekman, met deelname van zeven leden van AWN Zeeland en de Heemkundige Kring en twee deelnemers namens AWN Den Haag. Er was op die zaterdag in augustus een harde wind waarbij zware buien over de Kop van Schouwen werden gestuurd. We vertrokken in Westerschouwen volgens afspraak om exact 10.00 uur, voor een 'pit tige' wandeltocht. Op het strand aangekomen verhaalde de heer Beekman over het blootspoelen van de vijftiende-eeuwse nederzetting en de haven van Westerschouwen. De volgzame groep trok met een omweg over het strand om uiteindelijk omstreeks 12.00 uur op de goede plaats de eerste duinenrij te beklim men. Hier opende zich het prachtige panorama voor onze ogen van de binnenduinen van Schouwen. De bijzondere duinbegroeiing en zandverstuivingen wisselden elkaar af. De regen en de harde wind konden ons niet deren. We trokken de binnenduinen in op zoek naar verhalen uit het verleden. Het duingebied was in de Ijzertijd en Romeinse tijd veel omvangrijker dan het huidige duinengebied. Dit oude gebied is te herkennen als lage oude duinen die nu deels onder het (jonge) duincomplex liggen. Door het uitblazen van het jonge duinzand (stuiven) komt dit oude duingebied weer bloot te liggen. Op en tussen deze oude dui nen werden akkertjes geëxploiteerd door boeren uit de omgeving. In die tijd was het achterland van Schouwen nog niet bedijkt. De jonge kleiafzetting op het veencomplex was nog te gering en te zout om daarop te kunnen boeren. Het waren in die tijd hoge veen- en enkele schorregronden waarop de Afb. 1. De deelnemers aan de excursie rusten op een duin. (Foto: Bas Chamuleau.) 36

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 38