Iets over de droogte in den zomer van 1911. 7 Diaconessenhuis in Arnhem. Dit jaar bedroegen de kosten voor het Burgerlijk Armbestuur een kleine zeshonderd gul den. Ook dit lichamelijk ongemak kreeg de Kapellenaar er niet onder. In januari 1950 verhuisde Dingeman naar het her bouwde tehuis. Korstanje overleed op negentigjarige leeftijd in Wolfheze op 5 januari 1971. De overlijdensadvertentie sloot met Gezang 244, vers 4: Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten, en wij, wij zijn in 't Vaderland! Met dank aan de gemeente Renkum en dhr. Ulbe Anema van Collectie Ulbe Anema, Wolfheze. Van hem verscheen zeer onlangs een jubileumboek van 'Het Schild'te Wolfheze. Bronnen: Burgerlijke stand en bevolkingsregisters gemeente Kapelle. Archief Burgerlijk Armbestuur Kapelle. www.krantenbankzeeland.nl. Het volledige gedicht van Dingeman Korstanje is te lezen op onze web site. Kijk bij 'Tijdschrift de Spuije' onder 'Artikelen'. Afb. 5. Fragment van het gedicht van Dingeman Korstanje. (Collectie Gemeentearchief Kapelle.) In 'tjaar negentienhonderd elf Was het bijna overal Een zeer heet' en droge zomer, Dien men zich lang nog heugen zal. In dien zomer werd alom toch Zulk een droogte men gewaar, Die men voor dien niet beleefde In geen drie-en-veertig jaar. Seder achttien acht-en-zestig Was geen waterstand zoo laag, Viel geen regen in dien zomer Dan slechts zelden maar een vlaag. En ook thans kan men gewagen Van zoo'n zomer als 't verleen, Overal hier in den lande, Ja, door gansch Europa heen. Gaan we dan de nieuwsberichten Uit de bladen zoo eens na, Is de hitte 't eerst verschenen In den Staat Amerika. Doch ook and're werelddeelen Bleven hiervoor niet gespaard, Want in velerhande streken Heerscht' een droogte, erg van aard.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 9