12 5. A.R. Bauwens en L.F. van Driel, Kanonnenvoer en Erewacht. Onder het vaandel van het Franse volk, blz. 54. Één Franse kroon had een waarde van zes Franse francs. Omgerekend is dit een bedrag van 2,95. 6. Een op Zuid-Beveland bekende telg uit de familie Geill is Jan Adam Geill, huisarts te Nisse en Kruiningen. 7. Alain Pigeard, Dictionnaire de la Grande Armée, blz. 508 onder het woord: remplacement. 8. Joost Weiten, In dienst voor Napoleons Europese droom, De verstoring van de plattelandssamenleving in WeertDavidsfonds, Leuven, 2007, p. 340. In dit gedeelte, dat al veel eerder onder het Franse Rijk viel, werd het eerste contingent opgeroepen in 1798. 9. In Friesland heeft de inmiddels overleden J.A. Paas- man zich jarenlang bezig gehouden met de Friese lotelingen. Zijn verzamelde gegevens worden beheerd en bijgehouden door 'Tresoar', het Fries Historisch en Letterkundig Centrum. 10. Gezien het verschil in inwoners in 1811 tussen Fries land en Zeeland moeten de Zeeuwse cijfers met de factor 2,30 vermenigvuldigd worden. 11. Gemeentearchief van Borsele te Heinkenszand (GA Borsele), Archief van notaris Prümers te Ellewoutsdijk, inv. nr. 1701. Het betrof een akte van procuratie, d.d. 24 november 1813. Jan Sonke was een zoon van hun overleden zuster. De akte werd opgemaakt in de her berg 'Het Wapen van Driewegen' van Paulus Nijsse. Deze herbergier wist toen nog niet dat ook zijn zoon Adriaan, die als loteling op 10 oktober 1813 was afge marcheerd naar Mainz, nooit meer zou terugkeren. 12. Zeeuws Archief, Archief Prefectuur, inv. nrs. 168 en 169. 13. Idem, inv. nrs. 205 en 248. 14. Zeeuws Archief, Archief Kapitein van Recrutering, inv, nr. 2. Overigens kreeg de Lodewijkspolder (de huidige Wilhelminapolder) pas in 1809 zijn naam. 15. Service Historique de Marin in Rochefort, inv. nr. 3 E-3-85/ No 6. 16. Service Historique de l'Armée de Terre in Vincennes, inv. nr. Yc 22 nr. 235. Pieter van der Maas werd met nog vijf andere Noord-Bevelanders ingedeeld bij het 33ste regiment lichte infanterie. Achter zijn naam in het stamboek staat genoteerd: perdu dans la campagne de Russie en 1812. Ook de andere vijf zijn om het leven gekomen. 17. Archief Prefectuur, inv. nr. 169, actes de remplacants classe 1809-1812. Akte nr. 30. Voor Thomas van der Maas was een bedrag van 2.000,- betaald aan werk man Jan Tavenier uit Goes. De akte tussen Pieter van der Maas en zijn vervanger Antoin Josse Mooreijlders uit Gent is niet bewaard gebleven. 18. In de familie doet dit verhaal nog steeds de ronde. Mededeling van A.J. de Looff uit Kapelle. 19. Archief Prefectuur, inv. nr. 169, akte nr. 94. Willem Wisse was één van de 42 Zeeuwen die naar de 17e Equipage de Haut Bord in Rochefort moesten. Zijn ver vanger Charles de Loose zal zijn avontuur niet hebben overleefd, want van de 42 naar dat onderdeel vertrok ken Zeeuwen zijn er slecht drie levend teruggekeerd. 20. Idem, inv. nr. 1127. 21. Idem, inv. nr. 169, aktes nr. 7 en 10. Jacob Wante be taalde een bedrag van 'slechts' 800,-, terwijl Adriaan Fortuin 2.000,- kwijt was. 22. Idem, inv. nr. 169, akte nr. 98. Zij betaalden een bedrag van 1.000 Hollandse florins ofwel 2.030 Franse francs. 23. Idem, inv. 169, akte nr. 45. 24. Idem, inv. nr. 169, akte nr. 35. Leendert Krijnse huwde in 1818 met een boerendochter en kwam tot enige welstand. Hij werd ook lid van de gemeenteraad in zijn woonplaats Waarde. Jan Limburg diende in het 147ste regiment. Dit is één van de weinige onderdelen waar van de stamboeken verloren zijn gegaan, zodat niet bekend is hoe het hem is vergaan. 25. Idem, akte nr. 68. dit is overigens het enige contract waarbij de bedragen in Franse francs zijn genoteerd. Bij alle andere contracten is ook de waarde in guldens aangegeven. 26. Idem, akte nr. 70. Dit contract werd ondertekend op 8 april 1813. Jan Poortman kwam aanvankelijk bij het 2? regiment carabinnières (het onderdeel waar Jan Snoep naar toe zou moeten), maar werd op 8 april vanwege zijn lengte (l,820m) overgeplaatst naar de Garde Impériale. 27. Idem akten nr. 46 en 82. Valkenisse op Zuid-Beveland was toen nog een zelfstandige gemeente. 28. A. Maureau, Registre notariaux d Avignon. Dictionaire de la Grande Armée. Trefwoord: remplacement. 29. Archief Prefectuur, inv. nr. 169, akten nr. 35 en 8. 30. Idem, akten nr. 99 en 81. Van vaderszijde onderteken den Jan Aalbregtse de Jonge en Jan Janse de Jonge uit Heinkenszand en van moederszijde was dat voogd Pieter van Stee. 31. Idem, akten nr. 45 en 47. Janus de Vriend was herber gier te 's-Heer Arendskerke. 32. Service Historique de l'Armée de Terre, inv.nr. 21Yc. De povere restanten van het 21ste regiment de ligne werden aangevuld met recruten, waaronder een contingent van 62 Zeeuwen lotelingen en rempla^anten. 33. GA Borsele, Archief notaris A.F. Clement uit Baars- dorp, inv. nr. 1695 d.d. 7 november 1812. Hendrik Rut- the moest zich melden bij het 126ste regiment de ligne. Toen op 11 januari 1814 het opleidingsbataljon werd samengevoegd met het 123ste regiment de ligne werd hij als korporaal overgeplaatst naar het opleidingsdepot van het 2e regiment étrangers te Namen. Op 11 april 1814 werd in Nisse een dochter geboren, die drie maan den later overleed. Maatje Kreekendamme huwde in 1821 te Kruiningen met een oudere weduwnaar. 34. Alle namen zijn gecontroleerd via de website van het Zeeuws ArchiefZeeuwen gezocht'. 35. M.P. Neuteboom-Dieleman, Van Dirck D'Exter te Dord recht tot den Exter van den Brink. Gens Nostra nr.4/5, jrg. 2009. 36. A.J. de Looff, Onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters 1850-1855. Hij was van mei 1843 tot april 1853 burge meester. Hij was tevens dijkgraaf van de Sint Janspol der en president-kerkvoogd. 37. Jérome Croyet, Soldats de Napoleon, Edition Gaussen, Marseille, p. 18-19. 38. Deze bepaling was standaard opgenomen in het con tract: Le premier comparant (de remplaqant) s'engage et promet de servir en qualité de suppléant de second comparant (de dienstplichtige loteling) dans le corps ou régiment des armées de Sa Majesté l'Empereur des Franqais qui lui sera assigné et de s'acquitter fidelle- ment de son service pendant tout le temps que durera la responsabilité du second comparant.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 14