BIJLAGE 1 Hendrik Holland Hendrik Holland ging als remplacant in dienst voor boerenzoon Aarnout Wisse. Beiden waren woonachtig te Kruiningen. Hendrik kreeg een oproep om zich op 9 november 1812 te melden in Middelburg. Daar verscheen hij voor de Raad van Re- crutering en werd goedgekeurd om als vervanger dienst te nemen. Een dag later werd het contract tussen hem en Aarnout Wisse (zonder getuigen) gepasseerd. Nog die zelfde dag marcheerde het Zeeuwse contingent voor de marine richting Antwer pen, waar ze waren ingedeeld bij de 74ste Equipage de Haut Bord.u Het contract Het signalement van Hendrik Holland is in zijn contract als volgt omschreven: leeftijd 27, lengte lm677mm, haar en wenkbrau wen chatain (kastanjebruin), bruine ogen, laag voorhoofd, spitse neus, ronde kin, kleine mond, ovaal gezicht en de kleur van het gelaat was coloré, dus gebruind. Niet zo verwonderlijk want hij werkte de hele dag als dagloner op het land. Uit het contract blijkt dat hij gehuwd was met Jannetje Westveer en niet kon lezen of schrijven. Naast de gebruikelijke bepalingen werd de hoogte van het overeengekomen bedrag gesteld op 3.654 francs ofwel 1.800,-. Voor dit bedrag moest Hendrik dan wel drie jaar dienen. Dat is dus 50,- per maand. Voor dat het contract kon worden ondertekend moest Aarnout Wisse in Middelburg nog contant een bedrag betalen van honderd francs, aan de ontvanger van het depar tement, voor de uitrusting en de kleding van de remplacant: de l'équipement et de Vhabïllement. Bij zijn vertrek kreeg Hendrik 100,- mee als handgeld. Verder was door hem be dongen dat jaarlijks aan hem 50,- zou worden uitbetaald en dat ook elk jaar een bedrag van 100,- naar zijn vrouw ging. Waarde van het geld Op zich lijken dit geen opzienbarend grote bedragen. Een arbeider verdiende in die tijd echter zelden meer dan 1,- per dag en had dus maximaal een weekgeld van 6,-, wat neerkwam op circa 24,- per maand. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat er in de wintermaanden geen werk was, zodat het jaarinkomen van een arbeider schommelde tussen de 120,- en 125,-,2» Hendrik Holland verdiende met zijn rem placement, naast zijn normale traktement als soldaat, 600,- per jaar, wat neerkomt op vijf maal zijn inkomen als dagloner. Marine De 74ste Equipage de Haut Bord was gele gerd in Antwerpen. De mannen kregen hun opleiding op het schip de Chatham (een van oorsprong Nederlands marineschip) dat op de Schelde verankerd lag. Ze waren niet bestemd om als zeelui te varen, maar kregen een opleiding als infanterist om in tijd van oorlog als zeesoldaten op oorlogs schepen te dienen. Maar aangezien door de Engelse blokkade van de havens geen Franse oorlogsschepen uit konden varen, werden de mannen gebruikt voor het bewa ken van de marine- en haveninstallaties, opslagdepots en kazernes. Het Zeeuwse marinecontingent van de lich ting 1811 bestond uit 57 man, waaronder tien Bevelandse jongens. De groep telde zes remplafanten. Naast Hendrik Holland was dat onder meer Jacobus de Baare uit Middelburg, die in die jaren smidsknecht was onder andere te Wolphaartsdijk en Wemeldinge en die landbouwer Adriaan Verlaare uit Heinkenszand verving. Ook in diens contract werd nog uitgegaan van drie jaar dienen. Zijn totaal bedongen bedrag kwam uit op 2.500,-. Na het eerste jaar zou hiervan 500,- worden uitbetaald en het restant twee jaar later, verhoogd met 4% rente.3' Hendrik Holland en Aarnout Wisse moe ten elkaar goed hebben gekend. In 1811 was Leuntje Westveer eerste dienstmeid op de hoeve van de Wisse's. De hoeve had als huisnummer A 73. Hendrik Holland en Leuntje Westveer huwden op 8 mei 1812 en drie maanden later werd dochter Jacoba geboren. Het is dus niet ondenkbeeldig dat het kind in de bakkeet van de hoeve van 13

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 15