eerste was 'de aanlegger van het spel' en gaf geen antwoord op de vraag wie nu de gemeentevergadering wilde bijeenroepen. Braamse ontkende alle betrokkenheid. Terwijl Van der Zoo met de diakenen twistte, vergaderde zich een groep van ongeveer dertig mensen bij de pastorie, die een gesprek met hem wilde. De dominee begaf zich naar buiten en vroeg wat er aan de hand was. Dirk Bik die zich opwierp als spreker stelde twee vragen. Op de eerste, waarom er geen vergadering mocht plaatshebben, gaf Van der Zoo een bedaard antwoord, waarmee de meesten tevreden waren. Bik, enigszins heetgebakerd, kwam daarna met de vraag waarom Loene niet mocht oefenen. Van der Zoo antwoordde dat, wanneer deze zo nu en dan eens een oefening zou houden, hij dat niet zou verhinderen, maar een oefenaar die elke zondag zou preken en een vast tractement had, dat was niet aan de orde. Daarover moest het oordeel van de classis worden gevraagd. De gemeente moest ermee instemmen dat alles op kerkordelijke wijze zou verlopen. Men moest in Kats eerst maar eens zorgen voor een goede voorlezer, die ook betaald moest worden. Naar de indruk van Van der Zoo vertrokken de mensen tevreden naar huis. Hij was echter nog maar nauwelijks de pastorie binnen gegaan of daar kwam Bik weer terug. Die vroeg hem op de man af of Loene nu een oefening mocht houden of niet. Van der Zoo gaf Bik geen toestemming. Die riep de gemeenteleden echter bij elkaar in de plaatselijke herberg en vertelde dat de predikant er geen bezwaar tegen had dat Loene zou spreken. Dat gebeurde en na die dienst bleef men bij elkaar en stelde men Loene aan tot oefenaar. Zijn tractement werd bepaald op vijftig Pond Vlaams per jaar. De aanwezigen waren echter onvermogend en niet in staat om dat bedrag op te brengen. Ze benoemden een commissie, die de financiële kant zou regelen. Die zou de andere dag de grote boeren van het dorp langs gaan om een bijdrage. Op zich was daar kerkrechtelijk niets op tegen. Juist in die periode was het mogelijk geworden om de financiële zaken van de kerkenraad over te hevelen Afb. 1. De Nederland Hervormde Kerk te Kats. (Alle afbeeldingen: collectie gemeentearchief Goes.) de kerkenraadsleden van niets. Die diaken handelde volstrekt op eigen houtje. Ouderling I. van den Berge zocht onmiddellijk de predikant in Kortgene op en kreeg het advies om geen vergadering van de kerkenraad te beleggen en het kerkgebouw gesloten te houden. De gang van zaken was volstrekt onwettig. Op de bewuste maandag vervoegden Loene en twee diakenen zich bij Van der Zoo, die naar Kats was gegaan. Op hoge toon vroegen zij waarom de 'director' de door hen uitgeroepen vergadering verhinderde. De predikant deelde vlakaf mee, dat hij aan hen geen verantwoording schuldig was en dat ze onmiddellijk moesten weggaan. Daarna sprak hij met de diakenen Johannes Koole en Jan Braamse. De 33

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 35