de commissie uitgenodigd. Van der Zoo verzocht Krijn Breeweege en J. de Ridder om de vergadering te willen verlaten, maar dat leidde tot een scherpe woordenwisseling tussen de diakenen, met de commissieleden, en de predikant. Toen zij niet wilden weggaan, vertrok Van der Zoo met de ouderlingen. Zij besloten om het beroepen van een nieuwe dominee nog maar even uit te stellen. Op 7 december 1799 noteerde onze consulent, dat op 5 december aan de classis een brief was overhandigd van de volgelingen van Loene, waarin deze hun leedwezen uitspraken over het verbod dat aan de oefenaar was opgelegd om te preken. Ze deelden mee, dat ze de man wilden laten proponeren. Kon de classis daarvoor geen toestemming verlenen? De brief was niet ondertekend en werd daarop ter zijde gelegd. Toen drie diakenen en twee vertegenwoordigers van de Loene- partij de vergadering probeerden bij te wonen, werden deze ter deure verwezen.7) Op 9 december 1799 kreeg Van der Zoo bezoek van diaken C. Lannooij. De man vertelde hem van de kerkenraad de opdracht te hebben gekregen om de predikant te verzoeken naar Kats te komen voor het houden van een vergadering voor het beroepen van een predikant. Van der Zoo antwoordde wel naar Kats te willen komen, maar alleen wanneer de kerkrechtelijke gang van zaken zou worden aangehouden. Daarop haalde Lannooij een brief te voorschijn, geschreven door de diakenen, waarin hij werd bedankt als consulent. Van der Zoo kon zijn onkostendeclaratie indienen en of hij het notulenboek van de kerkenraad maar even wilde meegeven. Van der Zoo weigerde. Lannooij ging overrichterzake heen. Toen Van der Zoo op woensdag 15 december 1799 te Kats had gepreekt, kwam na de dienst ouderling J. van den Berge naar hem toe, die hem vertelde dat op 10 december daaraan voorafgaand de diakenen een vergadering hadden bepaald op de elfde. Hij had geweigerd, want het bepalen van een vergadering was zijn verantwoordelijkheid als voorzitter van de kerkenraad. De sleutel van de Afb. 2. N-H Kerk te Kats, preekstoel. consistorie had hij onder zich gehouden, maar de diakenen hadden smid Breeweege meegenomen, die de consistorie had opengebroken. Vervolgens hadden de diakenen en de uit drie leden bestaande kerkelijke commissie een vergadering gehouden. Zij beriepen toen Loene tot wettig herder en leraar. Op 20 december riep Van der Zoo de kerkenraad in vergadering bijeen. Het was hem gebleken dat op de zondag daarvoor het beroep vanaf de voorzangersplaats in de kerk aan de gemeente bekend was gemaakt. In die vergadering kwam bijval voor de predikant en de ouderlingen. Pieter Maas, Abraham Marcus en Izak de Moor verzochten toelating en leverden een schriftelijk protest in tegen de gang van zaken, ondertekend door 53 lidmaten en door twaalf anderen, die geen lidmaat waren, maar wel ouder dan achttien jaar. Dat protest richtte zich in de eerste plaats 36

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 38