Kortgene in opspraak. Eerst werd hem censuur opgelegd en nadien, op 24 april 1803, werd hij met emeritaat gestuurd. Naar de reden moeten we gissen. Die is in het notulenboek niet vermeld. En hoe het Loene verging? We weten niets zeker. Voor hem was het in Kats in ieder geval opgaan, blinken en verzinken.20' Naspeuringen op de site 'Zeeuwen gezocht' leveren wel enkele Loene's op. Zo trouwt er op 6 juli 1804 een Hendrik Loene met Geertruij van der Kop. Maar of dat onze Hendrik is, wordt niet duidelijk. In 1823 trouwt een 53-jarige Hendrik Loene, geboren te Middelburg met Elisabeth Colijn in Dordrecht. Deze Hendrik zal dezelfde zijn als de man die op 14 maart 1823 door de rechtbank van Dordrecht werd veroordeeld wegens ongeoorloofde godsdienstoefeningen. Misschien is dat ook de Loene die in vermoedelijk in datzelfde jaar een brochure schreef met de titel: Korten inhoud van mijne belijdenis en opgaaf van de gronden waarop dezelve steunt, opgesteld ter beoordeling van alle beminnaars der oude, zuivere en onvervalschte Goddelijke waarheid en tevens strekkende tot wederlegging en beantwoording van eenen naamlozen brief, geplaatst in het Haagsche Algemeene Nieuws en Advertentieblad, van den 4 december 1822.21) 41 Noten: 1. Archief Hervormde Gemeente Kats, inv.nr. 3, notulen van de kerkenraad 21-6-1799 en 30-6-1799. 2. idem, rapport aan de classis, 2-9-1799, in afschrift in de notulen opgenomen. 3. Zie Kist en Royaards, Nederlands Archief voor de kerkgeschiedenis D VIII, p. 253, 354. In de kerkenraadsnotulen van 's-Gravenpolder is in het jaar 1798 niets vermeld. Het archief van de Hervormde Kerk van Middelburg is in de meidagen van 1940 verloren gegaan, zodat we over de persoonsgegevens van Loene geen nadere gegevens kunnen vinden. 4. Archief HV Kats, inv.nr. 3, afschrift van de brief van 2-9-1799. 5. Vgl. nt. 3. 6. Raze, inv.nr. 3029, register van transporten en plechten, 1799. 7. Archief HV Kats, inv.nr. 3. 8. Idem, vergadering 20-12-1799. 9. In kerken die behoren tot het gereformeerd protestantisme gaat de censura morum vooraf aan de viering van het avondmaal. Het biedt de mogelijkheid bezwaren in te dienen tegen de belijdenis en/of de wandel van leden van de gemeente, op grond waarvan de kerkenraad hen de toegang tot het avondmaal kan ontzeggen. Het doel van deze vorm van kerkelijke censuur is dat de betreffende leden tot inkeer komen, waardoor de toegang tot het avondmaal weer wordt verleend. In de Heidelbergse catechismus wordt hierover in vraag en antwoord 85 gesproken. De censura morum is in het bijzonder van toepassing op de ambtsdragers van de gemeente. Zij beproeven zichzelf en elkaar om dat wat een goede avondmaalsviering in de weg zou kunnen staan, weg te nemen. Bron: Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005) [Noot van de redactie.! 10. Archief HV Kats, inv.nr. 3, vergadering 11-1-1800. 11. Idem, vergadering 16-2-1800. 12. Archief Kats, vrl.nr. 1, notulen van de vergaderingen van het dorpsbestuur. 13. Archief HV Kats, inv.nr. 3, vergaderingen 28-4-1800. 14. Idem, gemeentevergadering, 11-5-1800. 15. Archief Hervormde Gemeente Ellewoutsdijk, inv.nr. 2, notulen kerkenraad 1781-1826. 16. Archief Hervormde Gemeente Kats, inv.nr. 3, vergadering 11-2-1803. 17. Idem, vergadering 18-12-1803. Het contract bevindt zich niet in het archief van de kerk. 18. Idem, vergadering 16-9-1804, waarin het advies van de classis woordelijk is opgenomen. 19. Idem, vergadering 21-2-1805. 20. G.E. de Regt, Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Kortgene, z.p.z.j, p. 59. 21. Zie Van der Aa, Biografisch Woordenboek, deel 11, 564 en F.L. Bos, Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, eerste deel, Kampen, 1939, p. 53.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 43