In memoriam Jan Geensen (1946-2011) Op donderdagavond 13 oktober 2011 overleed onze oud-collega Jan Geensen na een slopende ziekte. De laatste twee jaren van zijn leven waren niet gemak kelijk. In een druk bezochte plechtig heid in 's-Gravenpolder, vlak bij zijn woning, nam een groot aantal mensen afscheid van deze bijzondere man. Hij was na zijn middelbare schooltijd en na zijn opleiding tot onderwijzer, met het vervullen van zijn dienstplicht als hin derlijke onderbrekening, in 1968 begon nen aan de Kloetingse school. Hij was een onderwijzer pur sang, van de oude stempel, die niet alleen de kinderen leerde, maar die vooral heel goed vertel len kon. In 2000 werd hij tewerkgesteld bij het gemeentearchief. Een nieuwe uitdaging die hij met graagte aannam. Niet alleen was hij al gauw een vraag baak voor iedereen, collega's en bezoe kers, maar ook tilde hij het educatieve vermogen van het archief naar een hoog niveau. Waar de niet-geschoolde archivarissen nogal opzagen tegen het behandelen van schoolklassen, had hij zelfs de moeilijkste kinderen binnen drie minuten stil en hing de schooljeugd aan zijn lippen. Hij bezat een formidabele kennis van de geschiedenis van Zuid-Beveland en ove rig Zeeland en kende talloze anecdotes over hoogwaardigheidsbekleders, grote boeren en de burgemeester, de dokter, de dominee en de notaris. Wanneer hij dan zo'n verhaal vertelde en je stelde de vraag: is dat nu echt gebeurd, Jan, wilde hij wel eens met een twinkeling in de ogen antwoorden: ik versta u niet. Met veel plezier konden wij in juni 2011 nog zijn 65e verjaardag vieren en afscheid van hem nemen als gepensi oneerd man. Het zag er toen nog naar uit, dat hij, zij het met beperkingen, zou kunnen genieten van al het moois in zijn woning, samen met zijn zus en zwa ger, die hem zijn laatste twee maanden op ontroerende wijze hebben verzorgd. Het heeft helaas niet zo mogen zijn, dat hij nog in lengte van jaren in zijn woning, waar hij het liefste was, kon verblijven. Ook van een regelmatige va kantie in zijn optrekje in de Ardennen, waar hij in de zomer vaak verbleef, was helaas geen sprake meer. De mooie her innering aan een bijzonder mens blijft! Allie Barth Lezing Jeanine Dekker Op vrijdag 20 april 2012 geeft dr. Jeanine Dekker bij de jaarvergadering een lezing voor de Heemkundige Kring De Bevelan- den, met als titel: Gouden stukken voor verdienstelijke moeders; over het plei dooi van koning Lodewijk Napoleon voor borstvoeding op Zuid-Beveland. Op initiatief van koning Lodewijk Napo leon werd op vrijdag 7 juli 1809 in elk dorp op Zuid-Beveland een vrouw onderscheiden als de 'meest verdienstelijke moeder' van het dorp - een titel die de dames ontleen den aan het feit dat ze al hun kinderen borstvoeding hadden gegeven. Als beloning voor hun goede zorgen voor het nageslacht beloonde Lodewijk Napoleon de moeders met een gouden oorijzer. Wat bewoog de koning tot dit opmerkelijke decreet? Hoe werd dit initiatief vormgegeven? En had de vorst succes met zijn propagandacampag ne? Jeanine Dekker laat alle facetten van dit fascinerende initiatief in haar lezing de revue passeren. Dr. Jeanine Dekker is historica. Zij heeft in Middelburg een eigen bedrijf in geschiede nisproducties, Inhistory, en is tevens advi seur volkscultuur bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 46