een 'rondje Zak' doen en dat is per fiets en niet te voet. Ik ga nog een stap verder. Waarom neemt de gemeente Borsele geen initiatieven om landelijk De Zak als fietsgebied bij uitstek te promoten. Ik stel voor dat het college en de raadsleden van de gemeente Borsele eens per fiets een rondje gaan rijden in Bel gisch Limburg, bij mijn weten de kraam kamer van het fietsnetwerk. In dit gebied wemelt het van de informatiebordjes, bankjes en horecamogelijkheden. Een vroe gere collega van mij uit Stokkem (Belgisch Limburg) vertelde mij eens dat fietsers in dit min of meer vroeger ter zijde liggend gebied nu niet meer zijn weg te denken. De vele fietsers in de Maasvallei aan de Belgi sche kant hebben voor de nodige bedrijvig heid gezorgd. Als het maar een beetje weer is zie je daar vele fietsers voor een kop koffie op de terrassen zitten. Kortom, met een gericht fietsbeleid moet het mogelijk zijn om een regio op de kaart zetten. Laat de gemeente Borsele eens contact opnemen met de ambtelijke dienst van de gemeente Maaseik die verantwoordelijk is voor dit succesvolle fietsbeleid. Verder nog een vervelend gemis bij het gebruik van dit boek. Laten we ons ver plaatsen in iemand uit de Noordoostpolder of ergens in Canada die zo rond de jaarwis seling in dit boek zit te bladeren. Hij of zij met Zeeuwse wortels heeft het boek zojuist als geschenk ontvangen. Stel dat gezocht wordt naar de situering van de 'De Witte Pauw', aan de Zuidweg bij Borssele (p. 84). Al heen en weer bladerend valt in het boek geen enkel kaartje te bekennen. Het kaart materiaal had naar mijn mening prachtig aan de binnenzijde van de voor- en achter flap opgenomen kunnen worden. Ik eindig positief. Ondanks de hiervoor genoemde kanttekeningen is het een mooi boek geworden dat De Zak terecht in het zonnetje zet. Voorzien van een harde kaft ligt dit fraaie boekwerk lekker in de hand. Een echt kijk- en bladerboek. Het raadple gen hiervan komt het best tot zijn recht bij koud en mistig weer met het haardvuur aan. De CD is op vernuftige wijze wegge werkt in de achterflap. O.W. Hoogerhuis Het Sint-Sebastiaans- of Handbooggilde te Kloetinge. 'Allemaal Zorro's op het dorp! Gerard Lepoeter (geschiedenis), Marloes Matthijsen (interviews), Co Coppoolse (foto grafie) en Piet heupen (redactie), Het Sint- Sebastiaans- of Handbooggilde te Kloetin ge. 'Allemaal Zorro's op het dorp!, ISBN 9789076815312, Uitgeverij De Kope ren Tuin, Goes, 2011, prijs 14,95. Het voorwoord is afkomstig van de am- bachtsvrouwe van Kloetinge. Zij doet daarin twee uitspraken ten aanzien van de betekenis van geschiedenis die het lezen meer dan de moeite waard zijn. De geschiedenis van het Sint-Sebastiaans- gilde is geschreven door Gerard Lepoeter. De eerste bladzijden gebruikt hij om in het kort de geschiedenis van het dorp weer te geven. Het dorp is ontstaan in de twaalfde/ dertiende eeuw en eindigt als zelfstandige gemeente in 1970. In 1982 krijgt het de status van beschermd dorpsgezicht. Het gilde is vermoedelijk ontstaan in de vijftiende eeuw. Het werd door de am bachtsheer in het leven geroepen met het doel dienst te doen als een verplichte bur gerwacht. De leden werden gerecruteerd uit de betere kringen van de dorpsgemeen schap. Het gilde werd/wordt gekenmerkt door een groot samenhorigheidsgevoel. 47

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 49