fo* 's lK.%k 0^ f Wante heel veel moeite doen om, samen met zijn hele familie, het benodigde be drag op tafel te krijgen. In de lijsten van de Garde Nationale uit 1813 staat achter zijn naam: Conscrit de classe 1812 et aij- ant seulement par le secours de sa familie remplacer. Hoewel vader Anthonij in 1813 als beroep dagloner opgeeft, staat als aan tekening in de kolom bijzonderheden: Petit bourgeois.20' Dus was er thuis toch waar schijnlijk wel enig vermogen. Dat blijkt verder uit het feit dat zijn oudste broer Jan getrouwd was met Catharine Fortuin, dochter van een rijke boer uit Colijnsplaat, die eveneens voor zijn zoon Adriaan een vervanger had geregeld. Beide jongens, hun vaders en de remplafanten Hendrik Verheul uit Dordrecht en Louis Lami uit het departement Namen, ondertekenden op 9 april 1813 de contracten te Middelburg.21' Ook de buurman van het gezin Wante, landbouwer Izaak de Moor, had al op 30 maart 1813 het contract van zijn zoon Adri aan met de 35-jarige journalier Adriaan Schoe uit Middelburg, medeondertekend.22' Het valt verder op dat de boeren op Noord-Beveland geen enkele remplafant gevonden hebben op het eiland zelf om de vervangende dienst tegen betaling over te nemen. De meeste, voor het remplacement in aanmerking komende jongens op het eiland, hadden zich in het verleden al als remplagant 'verhuurd' om dienst te doen bij de kustwacht Garde Cöté). Ook in de Zak van Zuid-Beveland en op het eiland Wolphaartsdijk is niemand als rem- plagant in dienst getreden. De inhoud van de contracten De contracten werden opgesteld en onder tekend op het kantoor van de prefect te Middelburg: fait en l'hotel de la Prefecture a Middelbourg. Bij de eerste lichtingen werd de tekst compleet met de hand geschreven, eerst in conceptvorm, zodat beide partijen die eerst nog konden lezen, voordat de origi nele exemplaren werden getekend. In een enkel geval is het concept in het dossier bewaard. Vanaf 10 november 1812 werden voorgedrukte formulieren gebruikt, waar bij alleen de variabele gegevens werden ingevuld. Het eerste contract op een nieuw formulier was tussen boerenzoon Adriaan Verlaare uit 's-Heer Arendskerke en Jacob Baare uit Middelburg, die als smidsknecht werkte te Wemeldinge.23' Soms was van te voren een bezoek ge bracht aan een notaris om de voorwaarden, die mondeling waren afgesproken, vast te leggen of werd er een onderhandse ver klaring opgemaakt, zoals tussen dagloner Leendert Krijnse uit Kruiningen en koet sier (conducteur de voitures) Jan Limburg CUL - C l ïVPfck «y 0*"** - m Afb. 3. Contract tussen Pie- ter Engelse (en zijn vader Pieter) en Franciscus Mets. Deze schrijft zijn naam als Mest. (Archief van de Pre fectuur, inv.nr. 168.) r y G) ■fprnx^/ jU A. /j. ccSAeJ 6

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2012 | | pagina 8