10 20. B. Hunnius, Het Staatische Vlaanderen of de Zeeuw- sche Buise, (Middelburg, 1718), p. 348; C. Cau, (ed.), Groot Placaet-Boek, (Den Haag, 1658), kolom 245; C.-B.D(e) R(idder), 'Etat déplorable du diocèse d'Anvers au commencement du XVIIe siècle', in: Analectes pour servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 9, (1872), p. 440; A.Anselmus, (ed.), Placcaerten, Ordon nantiën, Landt-charters, Blijde Inkomsten, Privilegiën ende Instructien, bij de Princen van dese Nederlanden, dl. 1, Antwerpen, 1648, 52; SAA, PK 1670, F245v -248v, 253v-254v; Verder J.B. du Buy, o.c. 21. J. Andriessen, De Jezuïeten en het samenhorigheidsbe- sef der Nederlanden, 1585-1648, (Antwerpen, 1957), p. 289; C.Cau, o.c., kol.227-230; J.O.M. Cornelissen, (ed.), Romeinsche Bronnen voor den Kerkelijken Toestand, dl.I, 1592-1651. Rijks Geschiedkundige Publicaties, Grote Serie, 77 (Den Haag, 1932), pp. 130-131; F. Nagtglas, o.c., 123. 22. SAA, PK915, P250v. 23. R. Baetens, o.c., p. 317. 24. M. Sabbe, Uit het Plantijnsche Huis (Antwerpen, 1923), pp. 144, 184. 25. J.H. Kluiver, o.c., p. 78; I. Schöffner, H. van der Wee, A. Bornewasser (red.), De Lage Landen van 1500 tot 1780 (Amsterdam-Brussel, 1983), p. 126; A.J. Vermeersch, Vereniging en Revolutie. De Nederlanden 1814-1830 (Fibulareeks 45), (Bussum, 1970), p. 71. Over de verhoudingen in het recente verleden: S.W. Couwen- berg (red.), Nederland en de toekomst van Vlaanderen, (Kampen-Kapellen, 1988), en L. Simons, Antwerpen- Den Haag retour. Over twee volken gescheiden door dezelfde taal,(Tielt, 1999). 26. E. Van Hooydonck (red.), De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen. De Schelde in de XXIste eeuw (Antwerpen, Appeldoorn, 2002), pp. 366 e.v. 27. Id., o.c., p. 178; Moniteur Beige, 9 febuari 1843. De Thalweg :'the line of deepest sounding along the course of a river. In international law the term is judicially constructed to devote the main navigable channel of a waterway which constitutes a boundary line between two stations' (R. De Kerckhove, International maritime Dictionary (Princeton, New York, 1973), p. 829. Met dank aan prof.M. Huybrechts.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 12