m Zwijndrecht, zoals Huis Crooswijk.27' We vinden rond die tijd voor het eerst leden van het geslacht Burgh van Schouwen te rug in Zuid Holland.281 Een onderwerp dat de moeite waard is om verder uit te diepen. Nog meer verbanden tussen Cats en Cattendijke Een ander verband tussen de geslachten Van Cats en Van Cattendijke kan gelegd worden aan de hand van een oorkonde uit 1259. Witte van Cats wordt in 1259 vermeld als mede-eigenaar van de tol van Damme. Hij en zijn erven worden dan bevestigd in hun bezit door Margaretha en Guy, Graaf en Gravin van Vlaanderen, behoudens de rechten van Gerolf en Hendrik van Cats, met wie Witte van Cats in een nauwe rela tie stond (volgens Obreen).29' Wij kunnen Witte identificeren als de vader van Gilles van Cattendijke. We vinden dit in een oorkonde uit 1268, waarin vermeld wordt dat Floris en Wolfert van Cattendijke, zonen van Ridder Wolfert tienden verkopen nabij Monsterhoec aan de abdij Ter Doest. Genoemde Gilles, zoon van heer Witte de Cattendijc, moet toestemming geven. Erembout, magister van Monsterhoec ze gelt mee voor abdij Ter Doest.30) In een iets latere tijd vinden we leden van het geslacht Van Cattendijke en Van Cats weer samen, namelijk in 1290, toen de Zeeuwse adel in opstand kwam tegen de Graaf van Holland en zij de kant kozen van de Graaf van Vlaanderen. Zo zien we Claes, Costijn en Hendrik van Cats, allen broers, en Wolfert van Cattendijke samen optrekken. Ze behoorden als ridders tot de hoge adel van die tijd en waarschijnlijk zijn ze dus familie.31' Wapen van Kattendijke en Kats De Zeeuwse Encyclopedie toont ons het wa pen van Kattendijke, zoals dat in 1279 werd gevoerd door Floris van Cattendijke, de broer van Wolfert, namelijk een geschaakt Sint Andreaskruis.32' Andere bronnen berichten ons dat Wolfert van Cattendijke in 1282 evenzo een wapen voert met een geschaakt Sint Andreaskruis en een dwarsbalk, maar met een baren steel van drie hangers.331 Het is bekend dat Nicolaas I van Cats als zijn oudere wapen een Sint Andreaskruis voerde met een dwarsbalk. Later werd dat de kat.34' Afb. 4. Wapendiploma gemeente Katten dijke. (Collectie Gemeentearchief Goes.) Afb. 5. Wapenzegel van Nicolaas I van Cats 1270. (Uit: Corpus Sigïllorum Neerlandicum, nr. 983.) 16

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 18