15) 1510 Franciscus Joannis (III, p. 392, nr. 63): Franciscus Joannis de Cortkenis, Tra ject. (28 mei 1510) 16) 1510 Adrianus Petri (III, p. 392, nr. 64): Adrianus Petri de Coerkenis, Traject. (28 mei 1510) 17) 1516 Gislenus Ymanni (III, p. 543, nr. 54): Gislenus Ymanni de Cortkenis, clericus, Trajecten, dioc., juravit die (2 septem ber 1516) N.B. Gislenus Ymanni was op het mo ment van zijn inschrijving al clericus en had dus tenminste de lagere wijdin gen ontvangen. Hij zou dezelfde kun nen zijn als de Gallienus Yemanni Buys die in 1509-1510 geïnstalleerd werd voor het Maria-altaar in de noordelijke kapel van de kerk in Kortgene; cf. P.M. Grijpink, Register op de parochiën (Am sterdam, 1914), I, p. 44. 18) 1517 Conrardus Petri Conrardi (III, p. 542, nr. 32; zie boven): Conrardus Petri Conrardi de Cortkenis, Trajecten, dioces., juravit die sabati (28 februari 1517) N.B. Conrardus Petri ('Conradus Petri de Corghene') werd tijdens het ponti ficaat van Adrianus VI 1522-1523) in Rome tot priester gewijd; cf. B. Munier, 'Nederlandse curialen en hofbeambten onder het pontificaat van Adriaan VI', Mededelingen van het Nederlands His torisch Instituut te Rome, Derde reeks, deel 10 (1959), 199-226 (p. 213); M. Ver- weij (ed.), De paus uit de Lage Landen: Adrianus VI (1459-1523). Catalogus bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het 550ste geboortejaar van Adriaan van Utrecht, Supplementa Humanistica Lovaniensia 27 (Leuven, 2009), p. 185. 19) 1529 Theodoricus filius Francisci Jo annis (IV, p. 26, nr. 168a; mogelijk zoon van 15): Theodricus filius Francisci Joannis de Cortkenis, Trajecten, dioc. (30 augustus 1529) N.B. Theodoricus werd ingeschreven bij de Castrenses divites, de 'rijke' studen ten in de pedagogie De Burcht. Over de auteur: Dr. Michiel Verweij (*1964) studeerde klas sieke filologie aan de Katholieke Universi teit te Leuven en verdedigde daar ook zijn doctoraat. Vervolgens was hij werkzaam in verschillende wetenschappelijke projecten in Leuven, Louvain-la-Neuve, Rome en Nijmegen voordat hij in 2004 adjunct-con servator van het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel werd. Hij is de auteur van talrijke artikelen en verschillende boeken op het domein van de Neolatijnse literatuur en de handschriftenkunde. Recent publiceerde hij een biografie Adrianus VI (1459-1523). De tragische paus uit de Nederlanden (Ant werpen -Apeldoorn, 2011), terwijl hij even eens mee verantwoordelijk was voor de tentoonstellingscatalogus Vlaamse minia turen 1404-1482 (Parijs - Brussel - Leuven, 2011; Franse versie: Miniatures flamandes 1404-1482, Paris - Bruxelles, 2011, Prix de la Licorne). Noten: 1. Dit exemplaar bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek van België, afdeling Kostbare werken, onder het nummer II17138 A L.P. 2. Cf. A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, III (Bruxelles, 1958), p. 58, nr. 30. 3. Cf. P.M. Grijpink, Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aarts diakens van den Utrechtschen Dom, lste deel: Quatuor officia Flandriae, Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia, (Amsterdam, 1914), pp. 40-41 (met dank aan F. de Klerk van het Gemeentearchief Goes die mij op deze publicatie wees). 4. Misschien te identificeren met Johannes Cornelii de Campis, immatriculatie in Leuven in 1448 (cf. E. Reusens, Matricule de l'Université de Louvain, I (Bruxelles, 1903), p. 163, nr. 41) of Johannes Cornelii de Middelborch, immatriculatie in Leuven in 1452 (cf. E. Reusens,, Matricule de l'Université de Louvain, I (Bruxelles, 1903), p. 172, nr. 23). Er zijn overigens nog enkele kandidaten. 5. Wellicht te identificeren met Wolfardus Symonis de Veris (dus uit Veere), die in 1467 in Leuven werd ingeschreven; cf. J. Wils, Matricule de l'Université de Louvain, II (Bruxelles, 1954), p. 193, nr. 240. 6. Omdat de naam weinig specifiek is is identificatie lastig. Er bestaat een mogelijkheid dat deze Adrianus Johannis dezelfde is als de Adrianus Johannis uit Kortgene die in Leuven werd ingeschreven in 1508, al zou hij dan wel aan de jonge kant zijn geweest; cf. A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, III (Bruxelles, 1958), p. 345, nr. 71. 7. Misschien te identificeren met de Michael D(omini) Cornelii Michaelis de Ziericzee die in 1485 in Leuven werd ingeschreven (cf. J. Wils, Matricule de l'Université 34

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 36