ders opgeëist en verdeeld. Opstroom zat er machteloos bij. Zelfs zijn koperen ketel, spekpannen en andere ge reedschappen raakte hij kwijt. Bovendien maakten de dijkwerkers zich meester van de dijkbestekken die de dijkbaas bij aanvang van het werk had gekregen van zijn opdrachtgevers. Dergelijke bestekken waren niet alleen een omschrijving van het uit te voeren werk, doch werden tevens gebruikt als waardepapieren: de aanne mer kreeg er na voltooiing van het daarin omschreven werk en met de handtekening van de opdrachtgever geld voor. De opstand van de arbeiders betekende voor Opstroom een grote verliespost: zijn verdiensten wa ren weg en hij mistte een heleboel goede ren. Gelukkig voor hem kreeg hij geen pak slaag. Uiteindelijk kwam de bedijking toch klaar en ligt de Willem-Annapolder er al eeuwen vredig bij. Een kleine tien jaar na de indijking werd voor het eerst een kind in de polder geboren: Dit is het eerste kind dat uyt de Willem-Annapolder den heiligen doop heeft ontfangen op den 27 January 1765 en is genaamt Stoffelina, vader Wil lem Traas, moeder Adriana Roose. Getuy- gen Adriaan Roose en Stoffelina Waale, wonende te Wolversdijk. Het kind werd in de hervormde kerk van Biezelinge gedoopt. Kort na de bedijking zijn in de polder om de twintig meter sloten gegraven, zodat er een goede afwatering werd verkregen. Veel later kwamen in deze slootjes drainagebui zen. De dijklengte is thans vier kilometer. Aan de Schoorse kant stond van oudsher een wit hekwerk, twee palen met een zware dwarsbalk. Dit werd De Witte Dam ge noemd. Aan de 's-Gravenpolderse kant stond ook een dergelijke begrenzing, die de 's-Gravenpolderse Witte Dam werd ge noemd. Sinds 1812 hebben niet minder dan zeven tien oever- of dijkvallen plaatsgehad, de laatste in 1936. In de polder zijn enkele wegen gelegd: de Langeweg (rond 1800: Krukweg), de Kreekweg (rond 1800: Oost dwarsweg), de Franseweg (rond 1800: Westdwarsweg). Er zijn enkele boerderijen in de polder gebouwd: Landmanslust en Dijkzicht. Bronnen: Gemeentearchief Kapelle, RAZE.inv.nr. 2949, akte 1718; akte 162, 1757 september 8. Retroacta Biezelinge, inv. Mulder, 539, doopboek Biezelinge. Fol. 68v. aantekening 130. Afb. 1. Willem- Annapolder. (Topografische kaart Landin- richtingsdienst 1993.) □ga 'Sj| fiémeente. 37 \.S V V 4 ISftodJt (ivenxiBkl Landmanslust Prinsenhof hnasche

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 39