In memoriam Cornelis Dekker (1933-2012) Vlak voor de Kerstdagen van 2012 over leed in zijn woonplaats Odijk de eminente kenner en beschrijver van de Zeeuwse ge schiedenis Cornelis Dekker. Hij was uniek om zijn vermogen om nieuwe inzichten over de historie uit de meest uiteenlo pende bronnen boven water te halen. Zijn grote voorliefde waren de middeleeuwen, een voorkeur die hij vermoedelijk op deed tijdens zijn jeugd in het Bevelandse Wemeldinge. In dit monumentale dorp deden in de familie Dekker de verhalen de ronde over het voorgeslacht, en deze verhalen wekten de lust tot onderzoek van de latere wetenschapper. Verhalen over de geschiedenis van het dorp, en anek dotes van oude tantes die dominee Bud ding nog hadden horen preken, Cornelis hoorde en onthield ze allemaal. Tijdens zijn middelbare schooltijd in Goes begon hij aan een stamboom van de Dekkers. De toenmalige archivaris Stadermann wak- Afd. 1. Cornelis Dekker signeert het boek Een Schamele landstede, in de Grote Kerk te Goes, 2002. (Collectie Gemeentearchief Goes.) kerde zijn zucht naar geschiedenis aan door Cornelis in het oude stadhuis aan een antiek bureau te zetten; toen de scholier een lade openschoof trof hij stapels met verzoeken aan van Nederlandse SS-ers, die in de oorlog naspeuringen naar hun Arische stamboom hadden gedaan. De archivaris uit de oorlogsjaren, mevr. Van Zanten Jut, had alle brieven onbeantwoord gelaten. De Tweede Wereldoorlog bleef een levenslange fascinatie voor Dekker. Zijn onderzoek naar de familie Dekker bracht hem ook naar het Zeeuws Archief. Na de middelbare school ging Cornelis geschiede nis studeren in Gent. Daar ontdekte hij dat veel bronnen voor de ontstaansgeschie denis van Zeeland daar te vinden waren. De volgende belangrijke stap in het leven van Cornelis was zijn aanstelling bij het Rijksarchief in Utrecht, een plek waar nog veel meer bronnen over de middeleeuwse geschiedenis van Zeeland te vinden waren. Hier begon hij aan zijn magistrale studie over Zuid-Beveland in de middeleeuwen, ondertussen als archivaris tal van archie ven inventariserend, en publicerend. Toen Zuid-Beveland, De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen verscheen, schudde historisch Zeeland én Nederland op zijn grondvesten. Voor het eerst had iemand kans gezien om een uitputtend overzicht te geven van het ontstaan en verdere groei van een groot gebied in de middeleeuwen. Het aantal gebruikte bronnen was astrono misch hoog, het combineren van archiva lische en verhalende bronnen én gegevens uit de bodemkartering en archeologie was nog niet eerder vertoond. De inzichten op de middeleeuwse geschiedenis van Zeeland werden erdoor vernieuwd en verdiept. Van chartermeester werd Cornelis rijksarchiva ris in Utrecht. Daarnaast werd hij hoogle raar in de archiefwetenschap en paleogra fie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was niet alleen een fenomenaal onderzoe ker en beschrijver, hij kon een gezelschap toehoorders vanaf de eerste minuut boeien met zijn betoog. Zijn colleges en lezingen 40

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 42