De opstand gaf Zeeland de mogelijkheid een grotere zelfstandigheid te bereiken en een eigen belangenpolitiek op te zetten. De droom van de Zeeuwen was Antwerpen tot een centrum te maken voor de aanvoer en distributie naar de Zuidelijke Nederlan den en het Franse en Duitse hinterland. Zeeland zou het knooppunt voor de aan- en uitvoer over zee worden. De Antwerpse emigranten trokken naar Zeeland in de hoop zo snel mogelijk naar de Scheldestad te kunnen terugkeren. Vóór en na 1648 bleven de Zeeuwen fel voorstander van de verovering van de Zuidelijke Nederlanden, inzonderheid Antwerpen.9' Hendrik Thi- baut, afkomstig uit een lepers geslacht van kooplieden-ondernemers, leidde de factie van de migranten-families in de magistraat van Middelburg en verdedigde de oorlogs ideologie. De politieke verhoudingen tussen Zeeland en Antwerpen blijken ook nog op een ander vlak. Het betreft de houding van Zeeland bij het beleg van Antwerpen in 1585. Na de inname door A. Farnese klonken er bittere verwijten. De tijdgenoot en kroniekschrij ver E. van Meteren zag het scherp, toen hij schreef: Daer en is maer een eygenbate, kryghelheydt en oude afgunsticheyt, die belet dat de Provintien malkanderen niet en willen wycken. Vreesende die van Zeelandt de reste van haere nernghe te verliesen, indien sy de Schelde openden, achtende beter te wesen dat sy, dan die van Antwer pen welvaren.10) In deze houding werden ze door Amsterdam opgestookt. Andries van der Meulen, een Antwerpenaar uit de diaspora, merkte het reeds op: Wanneer die van Holland samen met die van Zee land en die van ons hadden gestreden de Spaanse vijand nooit tot voor de poorten van de stad zou hebben kunnen komen.m De Antwerpse magistraat bleef na 1585 een hardnekkige pleitbezorger van de vrede, maar moest in de jaren dertig der zeventiende eeuw nog steeds op dezelfde weerstand stoten. De weduwe T'Serclaes, terug uit de republiek verklaarde te Brus sel aan diplomaten que sur la question de l'Escaut ceux d Amsterdam faisaient plus d'opposition que ceux de Zélande. (voor wat betreft de Scheldekwestie staan die uit Amsterdam meer tegenover ons dan die uit Zeeland)12' En uitte in 1638 de stadhouder Frederik Hendrik tegenover Amsterdam de mening niet dat deze stad haar onder gang tegemoet zou gaan, zo hij erin slaagde Antwerpen te veroveren?13' In een pamflet Hollants praetjen Het derde deel (1650) wordt opgemerkt dat Antwerpen zesmaal beter gelegen is dan Amsterdam.14' De wederzijdse contacten tussen Zeeland en Vlaanderen-Brabant waren nochtans intens en dit reeds vanaf de regering van Filip de Goede. Het wit-geel-rood van de Middelburgse vlag herinnert aan de Bour gondische kleuren. Afgezien van enkele afwijkingen volgde Zeeland het Vlaams gewoonterecht; zijn dialect draagt Vlaamse sporen. In de eerste helft van de zestiende eeuw verscheen te Antwerpen Zeeuws letterkundig werk van Jason Pratensis, Levinus Lemnius en Jan Reygersberch van Cortgene. Matthias van der Goes drukte in Antwerpen (1481-1491) en Henrick Pee- tersen van Middelburgh (f1549) verzorgde er in 1535 de bekende bijbeluitgave. De Zeeuwse humanist Nicolaas van Broek hoven, rector van de Latijnse school te Middelburg (eerste helft zestiende eeuw) vervulde daarna dezelfde functie te Ant werpen, en Levinus Linius volgde iets vroe ger dezelfde weg in omgekeerde richting. Tijdens het eerste kwart van het bestaan van de Leuvense universiteit volgden circa driehonderd Zeeuwen er college en van bij de aanvang leverde Zeeland er ook docen ten. Een aantal van deze Zeeuwse huma nisten maakten carrière. Petrus Peckius (1529-1589) van Zierikzee werd raadsheer in de Hoge Raad te Mechelen; Cunerus Pe tri (1530-1580) bracht het tot bisschop van Leeuwarden; Nicolaas Everaerts (1462- 1532), uitmuntend jurist, klom op tot pre sident van het Hof van Holland en daarna van de Grote raad; Joachim Burgher (Polites) (f1569) was griffier van de stad Antwerpen, enzovoort. De toevloed van migranten vernauwde nog de banden. Bra bantse bouwmeesters trokken er kerken en openbare gebouwen op. Het raadhuis van Vlissingen (1594), naar het voorbeeld van Antwerpen gebouwd, ging in 1809 ver loren, en toen in 1618 de grote kerk van 4

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 6