Afb. 1. Het oude stadhuis van Antwerpen (Museum Plantin-Moretus. Prentenkabinet, MPB 947.) Goes afbrandde deed men een beroep op een Antwerpse bouwmeester. Het geslacht Keldermans bouwde gedurende drie ge neraties aan het stadhuis en de vleeshal van Middelburg, de Onze Lieve Vrouwe- kerk te Veere en de Sint-Lievenskerk van Zierikzee, de gevel van het stadhuis te Veere Op alle vlakken oefenden Zuid- Nederlanders invloed uit. Onder hen die een belangrijk openbaar ambt vervulden, vermelden we Johan van de Warck (tl615), stadssecretaris van Antwerpen en daarna pensionaris van Middelburg en geroepen tot hoge ambten in de Staten van Zeeland; advocaat Pieter de Rijcke (f1596), verte genwoordiger in de Eerste Edele; Christof- fel Roels, pensionaris van Prelaat en Ede len koos in 1574 voor Oranje en verraadde zijn motieven: Perieram nisi periissem (ik zou vergaan indien ik niet overgegaan was), wordt raadpensionaris van Zeeland tot zijn dood in 1597; Adriaan Manmaker, in 1573 aangesteld tot ontvanger-generaal van Zeeland; Jan Noiret, muntmeester van Zeeland; Johan Nicolaï, oud-burgemeester van Brussel, wordt vanaf 1585 secretaris van de Staten van Zeeland. De Antwerpse kunstsmid Mathys Moleman is schepen en tesaurier van Middelburg. Het eerste schoolmeestersgilde in Middelburg (1591) volgde de Antwerpse instructies; achttien onder hen - de meerderheid - waren van Zuid-Nederlandse afkomst. Verschillende Antwerpse drukkers, onder wie Gabriël Guyot, Richard Schilder en Jan Pieters van de Venne, vestigden zich in Zeeland. Mid delburg was trouwens de eerste Noord-Ne derlandse stad waar een afzonderlijke gilde voor drukkers tot stand kwam.151 Uiteraard is deze opsomming verre van volledig. Een prosopographie dringt zich op. Zoveel is echter duidelijk: de hogere administratie op gemeentelijk en gewestelijk niveau was sterk geïnfiltreerd door Brabanders, waar Antwerpenaren de toon aangaven. In Zee land liet men immigranten graag tot het bestuur toe immers zch nu de occasie pre senteert, mits 't verloop van Brabant ende Vlaenderen, van welgeleerde ende gequalifi- ceerde personen in talen ende experientie.16) Door zijn ligging was Zeeland voorbestemd om vroeg bij de Hervorming betrokken te raken. De Zeeuwse religieuze beweging situeerde zich in de driehoek Antwerpen- 5

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 7