Londen-Emden. De stichting van Waalse gemeenten in Middelburg, Vlisssingen, Arnemuiden en Zierikzee was het werk van immigranten. Antwerpen legde ook de basis voor een Lutherse gemeente. In een eerste fase kwamen omzeggens alle predi kanten uit Vlaanderen of Brabant. Tot aan de val van Antwerpen telde de stad trou wens de meeste protestanten van de gehele Nederlanden, en in tijden van vervolging lag het voor de hand dat er veel over en weer gereisd werd om aan arrestatie te ontsnappen. Calvinisten en leden van de Doperse gezindte maakten van dit schui vende anonymaat de meerderheid uit. De haat tegen Spanje werd geschraagd door een militante religieuze overtuiging die het sterkst was bij de migranten. Van de predikanten die in de tweede helft der zestiende eeuw in Zeeland werkten, hadden er minstens elf tevoren in Ant werpen opgetreden. De bekendsten onder hen waren: Jeremias Bastingius, Ysbrand Balck, Adriaan van Haamstede, Jasper van der Heyden, Herman Modet, Jean Tuffin en Pierre Villiers Loysefleur. We zwijgen dan nog over de vele ouderlingen en diakens die uit deze groep werden gerecruteerd. Het is ook geweten dat Zuidnederlanders een aanzienlijke rol speelden in het ontstaan van het Nederlandse gereformeerde pië tisme. Ook voor de Zeeuwse Nadere Refor matie was de impact zeer groot.17' De sociale achtergronden worden in volle migratietijd ook aan Zeeuwse kant erkend. Het heet dat luyden, de religie niet toege- daen wesende, daer waren aangekomen. Veele persoonen oock openbare vianden van de religie ende van onser saecke alleene uyt pure armoede ende hongersnoot hun da- gelicx herwaerts over sijn begevende onder tdecxel van religie.18) Na 1585 zullen de Zeeuwse gereformeerde kerk en de katholieke overheid in het Zui den zich inspannen om hun geloofsgenoten aan de andere zijde bij te springen. De provinciale synode van Zeeland, te Goes in 1597 samengekomen, oordeelde dat het noodzakelijk was om de kerken onder het kruis in Vlaanderen en Brabant met Gods woord te bedienen. De synode van 1602 in Tholen regelde een beurtrol voor de verschillende classes om predikanten voor de tijd van een jaar naar het Zuiden te sturen.19' Het blijkt dat la ter Holland te hulp schoot maar in 1644 klagen Antwerpse calvinisten dat ze al 22 jaren verlaten waren geweest als dwalende schapen. De aanwezigheid van calvinisten wordt ook door de bisschop van Antwerpen expliciet vermeld. Wel vermeed de overheid tijdens het Twaalfjarig Bestand hierom trent conflicten te veroorzaken. Andersden kenden werden zonder verdere strafvervol ging over de grens gezet. Wie zich gedeisd hield kon rekenen op de verdraagzame houding van de Antwerpse magistraat. De bekende schilder Jacob Jordaens werd ongemoeid gelaten. Zijn graf bevindt zich echter in Putte, net over de grens.20' Omgekeerd waren het vooral de Jezuïeten van Antwerpen die de katholieken in het Noorden zouden bijstaan. Reacties bleven niet uit. De Staten van Zeeland vaardigden in 1609 een plakkaat uit waarin de Jezuïe ten werden verdreven en het de Zeeuwen verboden werd hun kinderen naar katholie ke scholen in het Zuiden te sturen. Bevesti ging van de aanwezigheid van katholieken in Zeeland vinden we in de brieven van de apostolische nuntius Bentivoglio en nog in 1648 vermaant de kerkenraad van Middel burg zij die naar Antwerpen reizen om de Ommegang te zien en aldaar in paapsche kercken sijn geweest.21) Desondanks zullen zowel in Vlaanderen als Zeeland geïsoleer de kernen blijven bestaan. Het is pas na 1585 dat in de Zuidelijke Ne derlanden een strikte ordonnantie ten aan zien van immigranten werd uitgevaardigd. Na 1585 werd de controle nog verscherpt.22' De Antwerpse poortersboeken zijn de aan gewezen bron voor een eerste schatting, met alle restricties die ten aanzien van deze gegevens in acht genomen dienen te worden. Daarenboven vertoont deze bron lacunes voor de jaren 1502-1532 en tussen juli 1571-1575. Getracht werd dit via de certificatieboeken op te vullen. Daarnaast troffen we her en der in andere bronnen en publicaties nog Zeeuwen aan, die in de poortersboeken niet voorkwamen. Tussen 1502 en 1648 telden we aldus 216 poorters die uit Zeeland kwamen en 66 Zeeuwen 6

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2013 | | pagina 8