:d Cross R< inivcrsa] Membership -Week Wilton van Reede mocht ook buitenlandse gasten ontvangen, zoals Amerikaanse toeristen,311 Zuid-Afrikaanse studenten32' en Indische militairen. De laatsten waren naar Nederland gekomen voor de bijzetting van het stoffelijk overschot van Generaal Van Heutsz. Ze werden ontvangen door de Vrij willige Motorbrigade van luitenant Persant Snoep. Na een tocht door Zuid-Beveland bezochten ze Goes. Onder grote publieke belangstelling marcheerden ze naar het oorlogsmuseum. De uitleg van Wilton van Reede werd in het Maleis vertaald door de oud-bankbediende en oud-Indisch militair Behage. Zo werd Von Hindenburg vertaald als de Toean Besar. Daarna werd er thee gedronken en werden sigaren gepresen teerd.33' In 1928 ontving Wilton van Reede hoog Indisch bezoek. Leden van de Indi sche volksraad maakten een rondreis door Nederland.34' De heer Raden Adipati Aria Wiranata Koesoema, regent van Bandoeng, liet zich door Wilton van Reede rondleiden samen met de heren Darwis Gelar Datoek Madjolelo, districtshoofd van Fort de Cock, Tenkoe Oemar Ndjong en mr. S. Cohen, oud lid van de Volksraad.35' Ook de Nederlandse minister van defensie mr. dr. L.N. Deckers heeft het oorlogsmuseum bekeken.36' Met vooraanstaande bezoekers, Koninklijke geschenken en buitenlandse eerbewijzen, zoals de Franse benoeming tot officier der l'Instruction Publique37) zag de toekomst Afb. 6. Deel van de collectie van het museum Wilton van Reede. (Catalogus van het oorlogsmuseum van J.A. Wilton van Reede te Goes- Holland, Rotterdam, 1929.) van Wilton van Reede en zijn oorlogsmuse um er zonnig uit, maar op 1 december 1930 liep alles mis. De bank Enige dagen van te voren werd er al ge fluisterd dat er een catastrofe op komst was bij de bank van Wilton van Reede. Op 1 december 1930 werd de De Kanter Hordijk's Bank failliet verklaard. De bank had de meest solide van de streek geleken. Veel boeren uit de omliggende dorpen en middenstanders uit Goes waren er klant. Echter het dalen van de effectenkoersen na de beurskrach van 1929 en het feit dat er te veel gespeculeerd was, hebben de bank doen omvallen. Het kantoorpersoneel, ongeveer vijftien personen, zijn werkloos geworden.38' Toen Wilton van Reede in 1901 in Goes ging wonen kreeg hij een baan bij de De Kanter Hordijk's Bank. Deze bank was in de tweede helft van de negentiende eeuw gesticht. Na het overlijden, in 1902, van de directeur en stichter van de bank, Willem Albert de Laat-de Kanter, werd Wilton van Reede directeur. Hij ging wonen in het sta tige herenhuis op Wijngaardstraat 21. Di rect er naast op nummer 19 was het bank gebouw. De Middelburgse curatoren, mr. P. Dieleman en B.K. Kraaijeveld lichtten op 9 december 1930 de kluis.39' Het interieur van het bankgebouw werd in januari geveild in Middelburg. De veilingmeesters nodigen 103 IHtSHBIL OF dt

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 107