'De Groote Boekindruk: De Groote Oorlog in het klein De Groote Oorlog in het klein. Met ons gaat alles goed. Korte verhalen van meer dan 80 auteurs, Uitgave Erfgoed Brabant, 's-Her- togenbosch 2013, 432 blz., ISBN 9789 0725 26649. Prijs €25,-. In het voorwoord wordt vermeld dat dit boek is ontstaan uit een samenwerkings verband tussen de heemkundige kringen aan beide zijden van de grens. Om dit project vorm te geven werd de Werkgroep Hertogdom Brabant opgericht. Deze naam is een verwijzing naar het staatkundige gebied dat in vroeger eeuwen het centrum van de Nederlanden vormde. Binnen deze werkgroep is de gedachte ontstaan om een boek uit te geven over het verloop van de plaatselijke gebeurtenissen tijdens de Eer ste Wereldoorlog. Zo werden verhalen ver zameld in Noord-Brabant, in de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het resultaat van dit initiatief mag er zijn. Niet minder dan 90 plaatselijk bekende verhalen of verhalen die in familieverband bekend waren zijn gebundeld in deze publi catie. Dit boek van meer dan 400 pagina's geeft inzicht in het lot van gewone mensen gedurende de oorlogsjaren aan beide zijden van de grens, gescheiden door de lugubere dodendraad. In deze bundel komt een veel- in het klein. Afb. 1. Frontpagina van het besproken boek. heid van onderwerpen aan de orde. Bij het verzamelen van de bijdragen voor dit ambi tieuze project werden de volgende centrale vragen als richtinggevend uitgangspunt gehanteerd: Wat beleefden de Belgische vluchtelingen die in 1914 Noord-Brabant massaal over spoeldenHoe verliep nadien de terugkeer in het dagelijks leven na 1914-1918? Wat doorstonden de ontheemden, de gegijzelden en de krijgsgevangenen? De in dit boek opgenomen korte verhalen over de Eerste Wereldoorlog zijn onderver deeld in acht rubrieken: Duitse inval; Gijzelaars; Vluchten; Krijgsgevangenen en ondergedoken solda ten; Collaboratie; Verzet; Dagelijks leven; Herdenkingscultuur. Bij lezing van deze bijdragen valt het harde optreden van de Duitse bezetters op na de inval op 4 augustus 1914 in België. De aan vankelijk zeer snelle Duitse opmars stag neerde spoedig en grote voorraden voedsel werden opgeëist voor de soldaten en de paar den. Vele verhalen in deze bundel reppen over plaatselijke Duitse wreedheden. Zeer gevreesd waren de Uhlanen, licht bewapen de bereden Duitse soldaten. Uit de opgeno men verhalen blijkt verder dat door de bezet ters in Vlaams-Brabant veel dorpsnotabelen willekeurig als gijzelaars werden opgepakt. Vier dagen na de Duitse inval waren al 850 Belgische burgers doodgeschoten. Deze ter reurdaden waren in de nog niet bezette dor pen snel bekend en bij de nadering van de Duitse voorhoede van het leger resulteerde dit meestal in een massale vlucht naar veili ger oorden, vooral naar ons land. Het valt te betreuren dat aan deze verza melbundel geen Zeeuwse heemkundige kringen hebben meegewerkt. Slechts in bij- 111 Korte verhalen van meer dan 80 auteurs

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 115