STAD ANTWERPEN Kabinet des Burgemeesters. De ondergeteekende, Voorzitter der Intercommunale Commissie voor Antwerpen en omgeving, verklaart hierbij dat personen en eigendommen in Antwerpen veilig zijn, dat de uitgewekenen gerust kunnen terugkeeren. Alleen in Antwerpen, Borgerhout en Berchem gedomicilieerde burgers, van regel matige broodwinning worden door de Duitsche overheid binnen de versterking toegelaten. öeene formaliteiten worden vereischt. Burgerwachten en jonge mannen die geen soldaten zijn, mogen even gerust terug keeren als andere lieden; soldaten moeten zich als krijgsgevangenen aanbieden, zooniet worden zij als spionnen behandeld. De orde en rust moet natuurlijk met de grootste zorg gehandhaafd worden en alle vijandelijkheden tegen het occupatieleger vermeden, maar voor ordelievende menschen is er geen enkele reden om afwezig te bljjven. Bakkers, beenhouwers, winkeliers van eetwaren enz. moeten binnen twaalf dagen terug zijn, op straf bestuurlijke maatregelen te zien nemen aangaande hun bedrijf. Al de ontvangen inlichtingen laten mjj toe dezelfde verklaringen af te leggen voor al de inwoners binnen de lijnen der buitenforten van Antwerpen. De Voorzitter der Intercommunale Commissie, LOUIS FRANCE, Volksvertegenwoordiger. ten Stadhuize van Antwerpen, den 13 Oktober 1914. Hiermede wordt uitdrukkelijk verklaard: 1°. dat de ongewapende burgerwachten onverlet zullen worden gelaten; 2°. dat er geen sprake is, dat Belgische jonge mannen naar Duitschland zullen worden vervoerd of tot legerdienst zullen worden gedwongen; 3°. dat Belgische militairen, ook al zijn deze in burgerkleeding, als krijgsgevan genen zullen worden beschouwd, mits zij zich terstond bij terugkeer aanmelden; blijft die onmiddellijke aanmelding achterwege, dan zijn die militairen onderworpen aan de krijgswetten. Der Gouverneur von Antwerpen Der Vorsitzende der Intercommunale Commission {get.) Freiherr VON HUENE, von AntwerPen General der Infanterie. (ffd.) LOLIS FRANCE. Het College van Burgemeester en Schepenen (get.) HUB. MELIS. (get.) A. COOLS. dd. Stadssecretaris. Schepen. Afb. 1. Op 12 oktober 1914 begonnen onderhandelingen tussen het stadsbestuur van Antwer pen en de Duitse bezetter over de terugkeer van gevluchte burgers. Al een dag later was er een akkoord. Het aantal vluchtelingen in ons land liep daarna snel terug. Gemeentearchief Goes, Comité tot verlening van steun aan hulpbehoevenden te Kloetinge 1914-1920.) 19

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 23