te roepen van personen die de burgemees ter had uitgenodigd op het gemeentehuis. Dit waren: C. Beenhakker, wethouder, Ds. J. Meloen, predikant Ned. Herv. Kerk, J. Beenhakker, diaken der Ned. Herv. Kerk, C. Dekker, pres. kerkvoogd Ned. Herv. Kerk, J. Straub, notabel Ned. Herv. Kerk, Jhr. Lewe van Neijenstein, gemeentesecretaris, W.F.K. Lenshoek, lid gemeenteraad, A. van Liere, voorzitter Burgerlijk Armbestuur, C. Zandee, landbouwer, C. Welleman, kerk voogd Ned. Herv. Kerk, E. Hoek, hoofd der school en M. Eversdijk, wethouder. In zijn openingswoord wees de burgemees ter op de verontrustende berichten over de uitgebroken oorlog en op de kans dat ook de gemeente Kloetinge de gevolgen hiervan zou gaan merken. Hij dacht hierbij in het bij zonder aan het doortrekken vanuit hun land gevluchte armlastige personen. De burge meester stelde voor om een commissie in het leven te roepen die zoveel mogelijk het wee zou verzachten. Alle door de burgemeester uitgenodigde aanwezigen waren bereid om zitting te nemen in een op te richten Comité tot verlening van steun aan hulpbehoeven den. Burgemeester Waghto werd vervolgens bij acclamatie door de vergadering tot voor zitter benoemd en E. Hoek tot secretaris penningmeester. Hierna las de voorzitter een schrijven voor van de Verplegingscommissie te Goes. Deze commissie verzocht op korte termijn maat regelen in Kloetinge te treffen om vluchte lingen te kunnen huisvesten en zij vernam gaarne op korte termijn een plan van aanpak. Na discussie was men van mening dat het koor en de consistorie van de Neder lands Hervormde Kerk hiervoor geschikt gemaakt zouden kunnen worden. Na verkre gen instemming door de kerkvoogdij meende Afb. 4. De Geerteskerk te Kloetinge werd bij de komst van Belgische vluchtelingen als nood opvang gebruikt. Het koor en de consistorie werden geschikt gemaakt voor tijdelijke huisves ting van een dertigtal gezinnen. Het beschikbare aantal slaapplaatsen in de kerk was snel bezet bij de komst van de eerste stroom vluchtelingen op 7 oktober 1914. (Collectie gemeente archief Goes.) 24

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 28