Vordering van Wol voor het Legerbestuur. Afb. 3. Vordering van wol voor het Legerbe stuur. (Collectie ge meentearchief Goes.) ,ufi de Koningin. Aan de oproep werd enthou siast gehoor gegeven, want een aantal dagen na de oproep hadden zich al honderd vrouwen uit Goes aangemeld. Dit is niet verwonderlijk aangezien de oorlog voor iedereen te voelen was, vooral ook in de portemonnee. Een interessant fenomeen dat tijdens de oorlogsjaren naar voren komt, is het veranderend beeld van breien. Zo was breien aan het begin van de oorlog al een beetje oubollig, maar naar mate de oorlog vorderde werden er steeds meer meningen geuit dat de mannen ook best wel kon den gaan breien. Jongens leerden steeds vaker breien, en er waren zelfs dames die opperden dat de soldaten zelf ook maar eens moesten leren breien. Dan konden ze in hun eigen behoefte aan sokken voor zien. De mannen zelf dachten hier anders over en dit komt dui delijk tot uiting in een ingezonden brief over de oprichting van een vrijwillige landstorm in Zeeland: Nu verwon dert het mij dat ook op Noord-Beveland zulke een afd. nog niet is gesticht; aan mannetjes toch zeker geen gebrek. Er zijn toch nog zoo ve len, die de soldatenrok niet dragen en toch ook wel geschikt zijn om zich te oefenen en zoo- nodig zich ten dienste van ons vaderland te stellen. Het zullen toch alleen geen mannetjes zijn, die liever bij den haard de kous breien dan ons land te helpen verdedigend Ms het aan de Bevelandse mannen lag kwamen er geen breiende landverdedigers. Door het Engelse uitvoerverbod, en wel licht ook door het vele breien, volgde er een woltekort in Nederland. De Engelsen vreesden dat door Nederland goederen vervoerd werden naar vijandelijke landen, ook al had Nederland een uitvoerverbod. Hierdoor kon ook geen wol meer aange voerd worden en kwam het breien van kledingstukken voor soldaten in gevaar. Als een gevolg stegen de prijzen van wol in Nederland aanzienlijk en werd er wol gevorderd voor het leger. Zo kwam ook in Goes in juli 1916 het verzoek om wol te vorderen voor het legerbestuur en in het Gemeentearchief zijn lijsten met de hoe veelheden gevorderde wol uit Goes. Naast het breien van kledingstukken voor 31 AtL{£tO IN N«. *70. BAK. ALKMAAR. M-ADRES. BAK. ALKMAAR. de eer UEdelacblbare mede te deelen. dat als plaats van in ontvangstname enz., van de in Uwe Gemeente gevorderde wot is bepaald de Gemeente. A/0*. c/e. bep^Sl- k alwaar als inzamelaar is aangestel^O^*^ J J? Ik verzoek U mitsdien beleefd den houders van wol in Uwe Gemeente wel te willen doen aanschrijven om hunne wol af te leveren bij bovengenoemde inzamelaar, alwaar elke leverancier een bewijs van ontvangst en taxatie zal ontvangen. Als dag[en] van afjpvering der wol voor Uwe Gemeente vastgesteld a i 6 uur 's morgens tot 2 uur s middags. Indien meer dan één dag is vastgesteld voor de aflevering van wol. verzoeken wij U beleefd de houders de wol zoodanig te doen afleveren dat niet meer dan 1200 vachten op eenen dag aangeboden worden. De Vertegenwoordiger van het Legerbestuur. Aan den Heer Burgemi

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 35