De Commandant der Stelling van de Monden der Maas en der Schelde (Commando Zeeland); gezien de Koninklijke Besluiten van 29 Augustus 1914 (Staatsblad no. 435), van 8 September 1914 (Staatsblad no. 448), van 25 September 1914 (Staatsblad no. 453) en van 11 Februari 1915 (Staatsblad no. 81), waarbij de gemeenten in de Provincie Zeeland zijn verklaard „iu Staat van Beleg"; overwegende, dat eene stipte handhaving der neutraliteit eischt, dat burgent zich onthouden van elke handelingwelke met den oorlog in rechtstreeksch verband staat; gelet op de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128); stelt bij deze de navolgende Verordening vast: Artikel I. In geval een niet tot de Nederlandsche strijdmacht behoorend vliegtuig binuen het in hoofde dezes vermelde gezagsgebied landt, is het aan een ieder verboden de bemanning op eenigerlei wijze behulp zaam te z\jn bjj het vernietigen of onbruikbaar maken van het vliegtuig of eenig onderdeel daarvan, dan wei de wederopetjjging van dat vliegtuig daadwerkelijk te bevorderen. Artikel 2. Het is in het in artikel 1 bedoelde geval aan bur<J«r* verboden op eenigerlei wjjze te beletten, dat het vliegtuig of eenig onderdeel daarvan door de bemanning wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt, dan wel, dat hel vliegtuig weder opstijgt A/5. 2. Deel van de verordening over de handelswijze bij het landen of neerstorten van bui tenlandse militaire vliegtuigen. in de nabijheid van de korenmolen. In De Middelburgsche Courant van die dag werd vermeld dat het om een Engels toestel ging met het kenmerk 1001. De piloot B. Crossley Meates raakte niet gewond en werd direct gevangen genomen. De geïnter neerde officier werd per trein weggebracht naar Groningen. Een dag later schreef het dagblad De Zeeuw dat het gisteren bij Kruiningen gelande vliegtuig deel uitmaakte van een formatie van drie Engelse vliegtuigen die bommen hadden afgeworpen boven Ho boken bij Antwerpen. Aangenomen werd dat de vliegtuigen niet rechtstreeks over de Duitse linies in België naar Engeland terug durfden te vliegen en dat zij daarom besloten om de loop van de Schelde te vol gen. In verband met een motordefect moest een van de vliegtuigen in Kruiningen een noodlanding maken. Van het gelande vliegtuig is een mooie informatieve foto bewaard gebleven. Op de foto wordt het vliegtuig omringd door de plaatselijke autoriteiten. Burgemees ter J.H.O. Dominicus van Kruiningen staat links op de foto (met zijn dochter) en veldwachter J. de Nooijer is voor nadere inspectie op de vleugel van het vliegtuig geklommen. De toegestroomde belangstel lenden blijven op gepaste afstand van het vliegtuig. Het lijkt er op dat in Kruiningen bij de lan ding van dit Engelse vliegtuig alles werd afgehandeld conform de werkwijze die bij de neutraliteit van ons land gebruikelijk was. In de daaropvolgende oorlogsjaren bleef het publiek kennelijk niet altijd op voldoende afstand van een geland of neer gestort vliegtuig voordat de lokale gezags dragers ter plaatse aanwezig waren. De Commandant der Stelling van de Monden der Maas en der Schelde (Commando Zee land) kondigde op 23 november 1917 dan ook een strenge verordening af hoe moest worden gehandeld in geval een niet tot de Nederlandsche strijdmacht behoorend vliegtuig op het grondgebied van Zeeland terecht zou komen. 39

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 43