VERSTREKKING Ö^m^ente-Publieat.ën. van ong buiid tarwebrood tegen verminderde prijzen. BüliÖKMEESi'ER en WETHOUDERS der gemeente HOES brengen ter openbare keunis, dat, ter uitvoering van de missive van den Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. A April 1Ö15, no. 45r>, J at'd. A. S, dooi hen eeno regeling is ontworpen, krachtens welke, na goedkeuring door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, in de gemeente zul worden verkrijgbaar gesteld ongebuiid tarwebrood tegen den prijs van twaalf cent per kilogram, gaar gebakken mot eeue speling in het gewicht van vijl procent Ten einde de uitvoering der regel.ng te kunnen voorbereiden en zoo spoedig mogelijk, uudat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel de regeling zal hebben goedgekeurd, met de verkrijgbaaratelling een aanvang te kunnen makin, wordt ieder hoofd van een huisgezin of alleenwonend persoon, die gebruik weuscht te maken van de gedegenheid om ongebuiid tarwebrood^ tegen den hier genoemden prijs te koupon, uitgenoodigd daarvan ten spoedigste aangifte te doen aan den urge- meester onder opgave a- van don naam en de woonplaats van den broodbakker, van wion hij het brood wen echt te betrekken b. voor zooveel noofden van huisgezinnen betreft, van het aantal loden van het gezin, kinderen beneden den leeftijd van twee jaren niet medagerekend. Voor hef doen der aangifte bestaat gelegenheid op werk dagen van negen v,ur tof 12 uur en van t uur tot 4 uur en wel op Donderdag 27, Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Mei en vanat 3 Juni eiken werkdag op dezelfde uren. Broodbakkers, die ongeouild tarwebrood t«-gen den hierboven ge noemden prijs verkrijgbaar willen stellen, kunnen, na goedkeuring der regeling door den Minister, ongebuiid tarwemeel tegen vermindei de prijzen van de gemeente betrekken. Zij moeten daarvan ton spoedigste aangifte doen bij den Burgemeester van iedere gemeente, waai 4j brood wenscheri te verknopen. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt. Goes, "21 Mei 1U15. Burgemeestei en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, H. A.r HAJEMUH. J. B. DE BEAU Kü UT. Afb. 1. In de Goessche Courant werd op 21 mei 1915 bekend gemaakt dat de inwoners zich bij de gemeentesecretarie konden melden voor het verkrijgen van ongebuiid tarwe brood. (Krantenbank Zeeland.) 41

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 45