Gemeente Goes. Ingekomen dn 2 8 SEE 1917 4- Afb. 5. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot het verstrekken van aanvullende broodkaarten vertoonde volgens minister Posthuma te grote verschillen. In september 1917 verstuurde het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel een handleiding aan de gemeentebesturen die gebruikt kon worden bij het toekennen van aanvullende broodkaarten. (Gemeentearchief Goes, Archief gemeente Goes 1851-1919, inv. nr. 1673.) Rijksbureau roor de distributie run Uraan en Meel. Oravexhaoï, 26 S< >tember 1917. (CENTRAAL BROODKANTOOR). Zooals U bekend is, heb ik het tot dusver aan het beleid der Gemeentebesturen over gelaten te beoordeel en in welke gevallen een eerste aanvullingsbroodkaart kon worden uitgereikt en heb ik er ra# toe bepatUd slechte in het algemeen aan te geven, wanneer tot verstrekking van een zoodanige kaart diende te worden overgegaan. Hoewel ik dit standpunt ook thans nog wil bltfven innemen, komt het my, in verband met de vaak uiteonloopende zienswijze van verschillende Gemeentebesturen, gewenscht voor -ü eene lyst te doen toekomen van beroepen, waarvan de uitoefening eene aanwijzing kan zijn, dat eon eerste aanvullingskaart noodzakelijke behoefte is. 1 - Ik verzoek V ovenwei deze lyst te willen boschouwen als een handleiding, zoodat z(j niet als een voorschrift moot worden opgevat. Arbeiders die b|j hooge temperatuur arbeid verrichten, (b.v. koks, chocolade werkers). Nachtarbeiders (b.v. bakkers, politieagenten) transportarbeiders (b.v. koeteiers, chauf feurs, voerlieden, personeel van laden en lossen). Soh y venscb u urders Metselaars Opperlieden Betonwerkers Steenhouwers Grondwerkers Timmerlieden Stratenmakers Voorslagers Tegenhouders Bankwerkers in de iiietaaiindjjstrio (die geen machinalen arbeid verrichten) Houtbewerkers (die geen machinalen arbeid verrichten) Sjouwers Stokers Slagers Suikerraffinadeur* Uitventers Zeelieden Blieven bestel Iers Kruiers Boekdrukkers Schilders Meubelmakers Koffermakers Kleerenpersers Zadelmakers Landbouwers, Trein- en trampersoneel Kellners Verplegers Dienstboden, wier werkgevers niet een zoo- danigen maatechappeiyken welstand genie ten dat zy geacht kunnen worden op andere wyze in de voeding van hun personeel te kunnen voorzien. Bakors Werkvrouwen. Vroedvrouwen Loopmeisjes Loodgieters Pleisteraars Baggerlieden Glazenwasschers Kujpers Vuurwerkers Ketelmakers IJzergieters Klinkers IJzerwerkers by den Scheepsbouw (die geen machinalen arbeid verrichten) Machinisten. Tremmers. Wegpersoneei by de treinen. Karryders (o. a. melk- en broodbezorgers». Scheepsvolk by de binnenvaart Knechts by de expeditie Schuiten voerders Steendrukkers Arbeiders jn chemische industrie Kistenmakers Houtzagers Schoenmakers Fabricage en reparatie van rijwielen, auto's en ï-ytuigen Warmoeziers T elegrara bestellers Stal bedienden Courantenbezorgers Wasch vrouwen Schoonmaaksters Kelnerinnen Couranten bezorgsters Zoogende vrouwen, op verklaring geneesheer of vroedvrouw, dat cft moeder haar kind zelf voegt en gedurende hoogstens zes maanden. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel pj\ POSTHUMA. Aan de Gemeentebesturen. 46

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 50