z^.y t, M «T BRIEFKAAR <4U *S 4-yy,,,^ ^"-y *>■">'-?*?,„, 3 y,i* -v»y, try p /V fS, .:-. A/b. 7. In januari 1917 werd de broodverstrekking aan militairen aanzienlijk verminderd. Soldaat J.E. Flikweert schreef op een ansichtkaart vanuit Vlissingen aan zijn vader N.W. Flikweert te Nieuwerkerk dat het broodrantsoen voor militairen in het vervolg bepaald was op zeven sneden per dag. Collectie fam. Boot, Noordwelle.) gedeeltelijk met brood gevoed. De burge meester van Goes ontving op 12-2-1917 een brief van het Rijksbureau voor de Distri butie van Graan en Meel met het verzoek om opgave van hoeveel trekhonden in Uwe gemeente, U voedselvoorziening onzerzijds noodzakelijk acht en welk kwantum voedsel deze honden naar Uwe mening per maand verstrekt moet worden. De gemeente Goes berichtte dat in deze gemeente 72 trek honden aanwezig waren: terwijl elke hond gemiddeld 4 pond grof brood per dag nodig heeft. Ook de gemeente Kattendijke bleek ge- interesseerd in het Goese hondenbrood. Deze gemeente vroeg op 19-4-1917 aan de gemeente Goes of zij dit in Goes gebakken hondenbrood eveneens kon betrekken. De gemeente Goes antwoordde dat dit hon denbrood echter alleen bestemd was voor trekhonden in de eigen gemeente. Ook de burgemeester van Wemeldinge deed een soortgelijk verzoek aan Goes. De ongeveer vijf trekhonden uit Wemeldinge kwamen echter niet in aanmerking voor het honden brood dat in Goes werd gebakken. Omdat kennelijk niet alle gemeenten in staat waren om hondenbrood te bakken besloot het Rijksbureau voor de Distribu tie van Graan en Meel in Den Haag dat de Nederlandsche Vereniging tot Bescher ming van Dieren dit moest regelen. Deze instantie was bereid om hondenbrood te leveren aan gemeentebesturen die moei lijkheden hadden met het verkrijgen van vleesafval, of geen bakker konden vinden die hondenbrood wilde of kon bakken. Het gemeentelijk distributiebureau in Goes, gevestigd aan de Kade D 30, stelde aan het stadsbestuur voor om de prijs van honden brood vast te stellen op 26 cent per brood van 1 kilo. 48 z 5^' Z- r y- y ~<3 -^,, *Z> y S 8197 v- i^Sf^Str^*....^3rt(&trifiiy^£~t~. .^-..'.-.i uury.j... J>e?Zc.A<?£<3Lr, j£!^L;i^.... •^r.&&.'/ttttl£:.ïffjCZ.jii.&j/^...-.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 52