Terugblik van milicien Arie van Loo op zijn ervaringen e in de oorlogsjaren 1914-1918 d i Arie van Loo (1893-1977) moest op 1 okto- voor het vertrek dat de volgende morgen z ber 1913 in militaire dienst voor een periode zou plaatsvinden. Zo trok de volgende mor- v van 8,5 maand. Kort na zijn afzwaaien gen ieder naar zijn afreispunt. Je zag die r werd hij weer opgeroepen omdat er oorlog dag overal wenende vrouwen en meisjes, g was uitgebroken. Dit artikel is de weergave want ieder was voorbereid op het ergste. v van een deel van zijn ervaringen, zoals hij Als voorbeeld hadden we genoeg aan Bel- n die in de jaren zeventig heeft opgetekend. gië, dat heel snel door de Duitsers onder de r Hij was afkomstig uit Zierikzee, maar voet werd gelopen. v tijdens zijn mobilisatietijd ook tijdelijk We vertrokken allen met de tram, ik zelf g op Zuid-Beveland gelegerd. Naast zijn 's morgens om 6 uur. Al het rollend mate- d ervaringen als militair, schetst hij ook een rieel was ingeschakeld voor dit massale v beeld van het leven van de bevolking in de vervoer van alle dienstplichtigen van ons d oorlogsjaren 1914-1918. eiland, alle mannen tussen 20 en 35 jaar, e en dat waren er nogal wat. De wagons e Op 15 juni 1914 zouden we afzwaaien. Toen waren al vol toen ze in Zierikzee aankwa- die dag eindelijk aanbrak verlieten we de men, maar er waren ook veel goederen- en g kazerne, niet vermoedend dat onze vrijheid veewagens. Mijn plaats was op een open v slechts van korte duur zou zijn. veewagen, 't was gelukkig mooi weer. We d In de Oost-Europese landen was het al moesten via Zijpe en Roosendaal naar v enige tijd aan 't rommelen. Daar kwam nog Vlissingen reizen. We hadden overal veel 1 bij dat Duitsland en Frankrijk elkaar na de oponthoud, dat kwam door het ontbreken v oorlog van 1870, eigenlijk nooit goed had- van directe aansluitingen of doordat er in d den teruggevonden. Midden zomer werd er 't geheel geen vervoermiddel meer was. Tot r een moordaanslag gepleegd slot van alle reismoeilijkheden kwamen we d op Kroonprins Ferdinand van Oostenrijk, in Vlissingen aan. Dat was die avond om 9 t te Sarajevo, een stadje in de Balkan. Dat uur. v werd dan de reden voor het uitbreken van We werden voor de nacht ondergebracht g de Eerste Wereldoorlog. Alles stond direct in een groot goederendepot bij het station. t in vuur en vlam, er was op deze reden Nu kreeg elke militair bij het afzwaaien d gewacht. Duitsland, als machtig Rijk, een zakboekje met reisorders met betrek- t verklaarde aan alle omringende landen de king tot de te volgen route bij 'opkomst d oorlog, ook aan België, want dat lag in de met spoed'. Was dat niet het geval geweest v weg. Het gaf voor ons land natuurlijk ook en zouden we van hier (Zierikzee) met de z de nodige spanning, want, hoewel we er Provinciale Dienst zijn meegegaan, dan 1 nog niet in betrokken waren, moesten we waren we met wat vertraging toch wel op g wel onze grenzen bewaken, voor eventuali- de middag in Vlissingen geweest. Maar, v teiten. zoals een ieder weet: in dienst is dienst h 't Gevolg was een volledige mobilisatie, op dienst en daar valt niet aan te tornen. Na t de laatste dag van juli. Dit hield een oproep de nacht in Vlissingen te hebben doorge- t voor volledige oorlogssterkte in. bracht werden ons 's morgens mitrailleur- e Zelfs de landweermannen werden er in uitrustingen uitgereikt en was het weer e betrokken, dat waren de mannen tussen 30 aantreden geblazen. We gingen naar het s en 35 jaar. Wat voor beroering dat in ons station en we stapten weer in een trein, die v stadje gaf, is nu niet meer weer te geven. ons tot Roosendaal bracht. Hier stapten we g Alle berichten liepen via het stadhuis en uit en niemand van ons wist eigenlijk waar e al vlug waren grote proclamaties overal we heen moesten. Er kwam een trammetje t verspreid. Iedereen moest zich klaarmaken van de Zuid-Nederlandse Tram Mij. voor r 2

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 6