CHARLES VERHOEVEN, Onze Vader - Wees gegroet. Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust, En het eeuwige Licht verschijne hem. Dat hij ruste in vrede. Amen. Afb. 3. Bidprentje van Charles Louis Ver hoeven uit 1940. Afb. 2. Charles Louis Verhoeven bij de grens- oversteek nabij De Klinge Clinge. (Afb. 2-5: collectie H.Th. Noordhoek.) Zuid-Beveland. Eén van hen was Charles Louis Verhoeven, geboren op 8 juli 1856 in het Vlaamse Moerbeke in Oost-Vlaan- deren. Zijn echtgenote Rosalie Vercouteren was geboren op 23 maart 1860. Ze hadden een zeer kroost rijk gezin van maar liefst veertien kinderen en waren streng-gelovig katholiek. Charles Louis werkte als klompenkapper in Moer beke, maar schuwde geenszins de smok kelhandel. Dat deed hij al jaren voordat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. Het smokkelen legde hem geen windeieren. Hij werd er schatrijk van en bouwde er voor die tijd een groot kapitaal mee op. Velen in de streek waar Verhoeven vandaan kwam, vonden hun beroep in klompenmakerijen. In de grensstreek werden ze 'klompenkap pers' genoemd. Echter, toen de Duitsers België bezetten, toen den elektriek kwam, schrokken Charles Louis en zijn vrouw Rosalie daar geducht van. Uit gegevens van de burgerlijke stand blijkt dat er ook kinderen van Verhoeven zijn geboren in het Belgische plaatsje de Klinge.Waarschijnlijk zijn vader en moe der Verhoeven met hun gezin nog een keer verhuisd vanuit Moerbeke en hebben ze daar vlak bij de grens met het Nederlandse Clinge en ook in Koewacht gewoond, dicht bij de verschrikkelijke dodendraad. De schrik zat er goed in dat één van hun kin deren tegen de levensgevaarlijke elektri sche draad aan zou kunnen lopen. Emigre ren of verhuizen naar veiliger oorden was de enige optie die overbleef en zo rijpte het plan om naar Goes te vertrekken. Enkele kinderen waren al getrouwd en in Zelzate gaan wonen. Met de overgebleven kinderen gingen Charles Louis en Rosalie in de tweede helft van maart 1916 vanuit 71 Gedenk bij Uwe HH. Missen, HH. Commu niën en gebeden de Ziel van zaliger den Heer Weduwnaar van Mejuffrouw ROSALIE VERCOUTEREN, na een langdurig, wegkwijnend lijden, tijdig voorzien van de laatste HH. Sacramenten, werd hij door God opgeroepen 1 Juli 1940, terwijl hij op den 4en d.a.v. werd bij gezet op de R.-K. Parochiale begraaf plaats te Goes. Den 8sten Juli 1856 werd hij geboren. Hij behoorde tot de krachtigen, doch toen hij de tachtig naderde, werd in hem vervuld het woord der H. Schriftuur, dat dan alles wordt ellende en smart. Evenwel, werd dan ook zijn lichaam krachteloos, sloten zich de oogen zijner ziel zich langzamerhand ook voor de vergan kelijke dingen, voor God en geestelijke waar den bleef zijn blijde ziel ontvankelijk, zoodat een enkel kruisteeken reeds hem uit de ver- dooving deed ontwaken. Hij moet dan ook wel een man van gebed zijn geweest, en een vriend van God. Nu riep God hem tot Zich: smart en verdooving namen een einde, en hij mocht opgaan tot God, Die Zijne jeugd verblijdde. Mijne kinderen, volgt het voorbeeld van uw vader na: weest trouw in den dienst des Heeren, en ook uw dood zal zijn een zalig verscheiden. Blijft voor mij en voor uwe Moeder bidden, opdat Gods barmhartigheid vergeven moge onze menschelijke tekortkomingen.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 75