Afb. 6. Deel van een bestektekening voor de bouw van een blok van twee woningen, met een café en woning aan de Rimmelandstraat te Goes. (Collectie gemeenteaf chief Goes.) hervormde man. Dit huwelijk bracht om die reden enig conflict in de families van beide echtelieden. Nu, anno 2014, een eeuw nadat de Grote Oorlog uitbrak, is-dat al lemaal geluwd. Gelukkig maar! Eén van de jongste dochters was Clotilde, niet te verwarren met bovengenoemde Clotilda. Voor haar vroeg hij aan het Hoofd van de MULO-school te Goes of deze 'klei ne' Clotilde naar die school mocht gaan. Daarvoor kreeg hij toestemming. Op de gezinskaart bij het archief in Goes aanwezig, lezen we dat Charles Louis twee beroepen heeft uitgeoefend te Goes: klom penmaker en winkelier. De familie Verhoe ven woonde in Wijk H op nr. 39. Dat werd in 1920 huisnummer 31. Deze wijk lag in de Voorstad. Verhoeven liet een bestek maken voor de bouw van een blok van twee woningen, met een café en woning. Het betrof de bouw van café-logement 'Boomstede' aan de Rimme landstraat, kort bij de Voorstad. Het café bleef tot 1936 in de familie. Toen werd het met schuren en erf, voor 5.210,- verkocht aan J. Coppoolse.2) Dat Charles Louis Verhoeven een vermo gend man was, bleek ook na zijn overlijden in Goes op 1 juli 1940. Net nadat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, op de leeftijd van bijna 84 jaar. Op 1 oktober van dat jaar werden op verzoek van zijn erfge namen enkele onroerende goederen in Goes verkocht: twee woonhuizen, met erf en tuin, aan de Piccardtstraat, nrs. 6 en 8; een dub bele garage met werkplaats en erf eveneens aan de Piccardtstraat; een woonhuis met werkplaats erf en tuin en een woonhuis met schuurtje erf en tuin, beiden in Voor stad, nrs. 33a en 33 en tot slot een tuin met schuurtje die achter deze huizen lag.3) 73 Noten: 1. Goessche Courant, 4 april 1916. 2. De Zeeuw, 16 december 1936. 3. Middelburgsche Courant, 21 september 1940.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 77